Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR525 Skatterett II (Høst 2019)

Om emnet

 • Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler
 • Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer
 • Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper
 • Omstrukturering og virksomhetsoverdragelse
 • Avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap
 • Merverdiavgift

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

JUR410 Skatterett I

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR520 – Skatterett II 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • identifisere komplekse skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger både i og utenfor næringsforhold, herunder personbeskatning og skattlegging av selskaper
 • finne frem til relevante rettskilder også innenfor ligningspraksis
 • anvende juridisk metode ved løsning av skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger
 • løse praktiske skatte- og avgiftsrettslige spørsmål med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere , næringsbeskatning og merverdiavgift.
 • forklare innholdet og virkningene av skatte- og avgiftsregler

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og oppgaveløsning - 4 timer pr uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Tre hjemmeoppgaver, hvorav minst to må være bestått for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 6 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.
Kommentar:Nasjonal eksamen. Ved eksamen vil kandidaten bli prøvd i pensum i både Skatterett I og Skatterett II.

Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter C

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 04:22:54