Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Eddie Flatmo Rekdal
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK500 Revisjon (Vår 2019)

Om emnet

Emnet gir en grundig innføring i revisjonsteori og - metode, herunder:

 • revisjonsteori
 • planlegging
 • god revisjonsskikk
 • forvaltningsrevisjon
 • forretningsforståelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll herunder i IT-miljø
 • vurdering av risiko og vesentlighet
 • valg av revisjonshandlinger
 • revisjonsbevis og testmetoder
 • vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen
 • mislighetsoppdagelse
 • vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon
 • revisors rapportering (brev, revisjonsberetning, likningsmyndigheter mv.)
 • revisor spesialområder og beslektede tjenester

For både teori- og metodedelen forutsettes det at revisjonsstandardene i tillegg til revisorloven legges til grunn i undervisningen, slik at studentene får et inngående kjennskap til hva som er god revisjonsskikk på det aktuelle området.

Emnet gir også en grundig innføring i den eksterne revisors rammebetingelser, herunder:

 • rammebetingelser for revisjon i privat sektor
 • rammebetingelser for revisjon i offentlig sektor
 • revisors rolle i samfunnet
 • behov for revisjon og revisjonsplikt
 • godkjenning av revisorer
 • objektivitet og uavhengighet
 • revisors oppgaver
 • taushets- og opplysningsplikt
 • nye oppdrag og fratreden
 • erstatningsansvar
 • sanksjoner mot revisor (herunder straffeansvar)
 • kvalitetskontroll
 • generell etisk teori
 • etiske problemer i revisjon

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
RE505 – Revisjon II 20

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • kartlegge og vurdere kvaliteten på selskapets interne kontroll
 • fastsette vesentlighetsgrenser for bruk på det enkelte oppdrag
 • planlegge et revisjonsoppdrag, herunder vurdere et foretaks iboende risiko og kontrollrisiko og bestemme revisjonmessig angrepsvinkel
 • utforme mest effektive testmetoder og utvalg
 • innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
 • konkludere på utførte revisjonshandlinger
 • utforme revisjonsberetningen
 • bestemmelser om annen lovpålagt og hensiktmessig rapportering
 • rammebetingelsene for revisoryrket og yrkesutøvelsen
 • anvende de etiske regler for god revisorskikk i praksis
 • vurdere revisors uavhengig til enhver tid

Undervisnings- og læringsformer

6 timer forelesning per uke ( noen uker  i semesteret er det to forelesninger pr uke og  andre uker er undervisningsfri). 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske gruppeoppgaver (maksimum tre i hver gruppe) .Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 6Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Revisors håndbok, Norges Lover, særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer, skattelovsamlingen (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad), ikke-kommuniserbar kalkulator (tømt for minne).

Kommentar: Karakterkrav for bevilling som registrert revisor er fastsatt av Finanstilsynet til karakter C

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:57