Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR204 Idrettsjus (Vår 2019)

Om emnet

Juridiske problemstillinger knyttet til organisert idrett, herunder:

 • organisering av idretten
 • saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten
 • kontrakter i idretten
 • skatt og idrett
 • straff og idrett

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IDR212 – Skatt, regnskap og støtteordninger for idrettslag 7.5
IDR211 – Juss i idrettslag 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • identifisere juridiske problemstillinger innen idretten.
 • finne frem til relevant rettskilder, både innen idrettens eget regelverk og andre rettskilder av betydning for idretten
 • anvende juridisk metode ved løsning av de idrettsrettslige problemstillingene
 • løse praktiske idrettsjurdiske spørsmål
 • forklare innholdet i og virkningen av rettsregler knyttet til idretten

Undervisnings- og læringsformer

Se egen undervisningsplan.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske individuelle innleveringer. To hjemmeoppgaver, hvorav én må være bestått for å gå opp til eksamen.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Noe obligatorisk undervisning.Arbeidskrav må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 6 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, NIFs lovhefte.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 01:23:08