Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Ole Martin Kleivenes
 • Geir Oterhals
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR102 Aktivitetslære I (Høst 2020)

Om emnet

Fokuset er på grunnleggende ferdigheter i volleyball, løping, klatring, livredning og padling. Studenten blir introdusert for et repertoar av øvelser/leker rettet mot begynneropplæring i aktivitetene. Det legges vekt på å lære å analysere teknisk utførelse, lære bort til andre og å forklare hvordan øvelsene kan tilpasses ulike nivå og forutsetninger. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i emnet begrenser seg til studenter på Årsstudium i idrett og Adventure

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • kunne forklare grunnprinsippene for og trening av tekniske og taktiske elementer i volleyball
 • kunne forklare grunnprinsipper for effektiv løpsteknikk og løpetrening
 • kunne forklare grunnprinsippene for padling og klatring, både når det gjelder tekniske og sikkerhetsmessige aspekter
 • kjenne til grunnleggende prinsipper for livredning relatert til vannaktivitet

Ferdigheter:

 • klatreferdigheter på "Brattkortnivå"
 • grunnleggende padleferdigheter. Dette inkluderer både padletekniske aspekter som å kunne manøvrere kajakken og å ha et effektivt åretak, samt sikkerhetsrelaterete teknikker som det å kunne gjennomføre kameratredning
 • grunnleggende ferdighet i livredning. Det vil blant annet si å kunne hente opp noen fra ca 3-5 meters dybde, ilandføring og gjenoppliving
 • være i stand til å utføre et økonomisk løpesteg
 • beherske grunnleggende volleyballteknikk og være i stand til å forflytte seg på en hensiktsmessig måte i spillets ulike faser

Generell kompetanse

 • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter knyttet til volleyball og løping
 • kunne etablere og gjenkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser

Undervisnings- og læringsformer

To til fire timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr. uke. I tillegg kommer to camper med to til tre dagers varighet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Det er krav om 80% engasjert deltakelse til sammen i løping og volleyball. En kan imidlertid være borte inntil 40% i et enkelt aktivtet, mot at det kompenseres med tilsvarende høyere oppmøte i den andre. På fjell- og padlecamp og livredningskurs er det krav om 100% deltagelse.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Egenferdigheter knyttet til klatring og padling:Kunne demonstrere ferdigheter i klatring tilsvarende brattkortnivå.Kunne demonstrere grunnleggende ferdigheter i padling innefor disse områdene:◾Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken◾Effektiv fremoverpadling◾Bakoverpadling og stopp◾Sideveis forflytning av kajakken◾Lavt støttetak◾Styretak (bak)◾Sving (sveipetak og styretak)◾Ilandstigning◾Sikring av kajakk etter ilandstigning◾Redningsteknikker (kameratredning og egenredning; cowboy + årepose)◾Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres◾Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap◾Sporløs ferdsel

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 50%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 50%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 08:21:06