Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Morten Walløe Tvedt
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR540 Innføring i internasjonal rett (Høst 2020)

Om emnet

 • Internasjonal rett som rettssystem og spesielle trekk av jus
 • Statsbegrepet, suverenitetsprinsippet og internasjonal retts virkning i nasjonal rett samt forholdet til nasjonale konstitusjoner
 • Traktatretten og internasjonal sedvane
 • Betydningen av internasjonale organisasjoner, særlig FN
 • EU og EØS-retten som særegne regionale institusjoner og overnasjonal rettsdannelse
 • Internasjonale menneskerettigheter og individers folkerettslige stilling
 • Havrett: suverenitet, suverene rettigheter og friheter - om plast og levende organismer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere internasjonale rettslige problemstillinger mellom stater, i forholdet stat og internasjonale organisasjoner og i forholdet stat og individ under de internasjonale menneskerettigheter
 • finne frem til internasjonale og europeiske rettskilder - traktater og internasjonal sedvane
 • forklare innholdet i sentrale folkerettslige regler, beslutningsprosesser og kompetanse
 • forstå og forklare samspillet mellom nasjonale konstitusjoner og internasjonal jus, særlig med blikk på forskjellen på alminnelig internasjonal rett opp mot EU og EØS-rett
 • forstå hovedtrekkene i ressursforvaltning i havretten
 • forklare vekselvirkningen mellom internasjonal rett og internasjonal politikk

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesninger og øvinger per uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: To hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:33:45