Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM701 Utplassering SOL master (Vår 2020)

Om emnet

Kurset er en utplassering hvor arbeidsgiver og student avtaler rammene for studentens arbeide, med hjelp fra Høgskolen i Molde rundt kontrakt og tildeling av veileder. Det er mulighet for inngåelse av avtale med en organisasjon tilknyttet programmet, eller med en organisasjon som studenten selv finner. Organisasjonene som er tilknyttet programmet meddeles senest i uke 2, 2020 og er en blanding av bedrifter og offentlig sektor/sivilsamfunnsorganisasjoner. Matching mellom studenter og organisasjoner gjøres i samarbeid mellom de oppmeldte studenter, studielederen og studieadministrasjonen.

Merk: Emnet har oppmeldingsfrist i uke 2.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er for studenter fra SOL masterens kull 2019, som nå er på 2. semester. Alle fag på SOL masterens 1. semester må være bestått.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Læringsmål, generell kompetanse:

 •  Generell arbeidserfaring og konkret bransje- eller sektorerfaring

 • Innblikk i praktiske organisasjons- og samfunnsutfordringer og som kandidaten etter fullførte studier på en faglig måte skal kunne reflektere over.

 • Praktisk trening i analyse av problemstillinger som er relevante for organisasjonen.

 • Akademisk trening i å beskrive, undersøke å reflektere over organisasjoners praksiser, med hjelp av spesifikke teoretiske perspektiver.

 • Analytisk trening i å forholde seg til organisasjoner gjennom innsamling og bruk av data.

 

Læringsmål, ferdigheter:

 •  Kan inngå i arbeidsoppgaver og -teams i organisasjoner, og bidraga konstruktivt til oppnåelse av spesifikke arbeidsmål

 • Kan bruke egne erfaringer på metodisk vis, således at jobberfaringer kan gjøres til gjenstand for analyse

 • Kan koble teori og empiri på relevante måter og formidle det i en akademisk rapport

 • Kan balansere hensyn til ulike aktører i rapporteringsarbeidet

 • Mestrer uttrykksformene på fagområdet knyttet til den aktuelle praksisplass

 • Kan bidra til nytenkning rundt spesifikke organisatoriske problemstillinger

 • Kan reflektere kritisk over egen praksis med utgangspunkt i akademiske perspektiv og tenkemåter

 

Undervisnings- og læringsformer

 • Arbeidskravet tilsvarer en deltidsstilling, og består av den tid studenten bruker på opgaveskrivning og veiledning. Beregningen ser slik ut: 15 studiepoeng hvor 1 studiepoeng = 25 arbeidstimer, slik at 15 studiepoeng = 375 arbeidstimer (dette beregnet på en lav norm med 1500 arbeidstimer/studieår). Det settes av 75 timer til løpende rapportskrivning, veiledning og endelig rapport, og 300 timer til selve utplasseringen. Disse kan fordeles som fulltidsuker = 7,5 uker, eller som deltid over en lengre periode, for eksempel 15 uker fra januar til april. Fordelingen avtales med arbeidsgiver og beskrives i kontrakten.

 • Obligatorisk fremmøte hos arbeidsgiver i henhold til underskrevet kontrakt mellem arbeidsgiver, Høgskolen i Molde og studenten.

 • Arbeidet er ikke lønnet og kan ikke erstatte studentens eventuelt eksisterende lønnete arbeide i en bedrift. Utplassering skal utvide kunnskapen til studenten, og utplasseringen bør derfor ikke være på et sted hvor studenten allerede har et arbeidsforhold og dermed er godt kjent med.

 • Rapport leveres senest 15.4. og vurderes av veileder med bestått/ikke bestått. Rapporten skal fylle mellom 10 og 15 sider.

Evaluering av emnet

Der evalueres på studentens endelige rapport, som forventes å demonstrere følgende:

 •  Læring i praksis: Utplasseringen er en praksisbaseret tilgang til de problemstillinger, som SOL masterens første semester har presenteret. Studenten må derfor skrive en rapport, hvor hun/han reflekterer over sine erfaringer i utplasseringen og setter organisasjonen/oplevelsen i kontekst til minimum et faglig-teoretisk perspektiv innen rammen av SOL. Dette avtales med vejleder.

 • Skrivning: Underveis i forløpet møtes student og tildelt veileder fra Høgskolen i Molde 3 x 1 time: Et forberedende møte, etter inngåelse av avtale med bedrift. Et midtveismøte for å sikre studentens progresjon i rapporteringsarbeidet. Et møte ved endt utplassering og før innlevering av rapport for å diskutere spesifikke elementer i rapporten.

 • Dataindsamling: Rapporten forventes å inneholde data i form av fx dokumenter, egne feltnotater, ‘dagbogsnotater’, website elementer, nyhetsartikler eller andet. Rapporten er fortrolig og deles ikke offentligt – dette vil også fremgå av kontrakten.

Pensum

Der er ikke pensum knyttet til faget, men studenten må bringe inn pensum fra 1. semester i rapportskrivningen. Her forventes som minimum (gjen)bruk av 5 tekster (artikler, kapitler).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:34:00