Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Oskar Solenes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I (Vår 2020)

Om emnet

Kurset gir studentene grunnleggende kunnskap om idrettens historiske utvikling og organisering i Norge. Gjennom kurset vil studentene gjennomgå tema som:

 • Idrettens organisering i Norge
 • Statlig idrettspolitikk
 • Idrettens profesjonalisering og kommersialisering
 • Idrettens transnasjonalisering
 • Ledelse i "konfliktsonen"
 • Idretten som inkluderingsarena

Dette emnet er del av gjennomgående tråder om forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • redegjøre for idrettsorganisasjoners historiske utvikling fra 1850 og frem til i dag
 • forstå idrettens plass som institusjon i det norske samfunnet
 • forstå andre institusjoners definisjonsmakt i idretten
 • kjenne til hvordan noen av idrettens ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet
 • kjenne til hvordan disse ulike nasjonale og internasjonale organisasjonene og institusjonene forholder seg til hverandre
 • redegjøre for utformingen av statens og organisasjoners idrettspolitikk, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • redegjøre for og forstå hvordan ledere i idretten møter ulike regler og forventninger
 • kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor idretten
 • ha kjennskap til idrettens skyggesider

Ferdigheter:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • anvende emnets begrepsapparat i analyser av idrettens organisasjoner 
 • presentere idrettens organisering og ledelse i Norge selvstendig og sammen med andre
 • hente fram eksempler fra samfunnsdebatten og drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet

Generell kompetanse:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • arbeide med emnespesifikke oppgaver selvstendig og sammen med andre
 • reflektere selvstendig og kritisk omkring de grunnleggende temaene som emnet tar opp

Undervisnings- og læringsformer

Den organiserte undervisningen består av 3-6 timer forelesning pr uke med fokus på studentaktiv læring individuelt og i grupper. Det blir også lagt opp til besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde samt gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 8 Uker
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 40%
 • Varighet: 2 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Gammelsæter, Hallgeir. 2016. Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Oslo: Cappelen Damm

Goksøyr, Matti. 2008. Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt Forlag

Hanstad, Dag Vidar, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset (red.), 2011. Norsk Idrett: Indre Spenning og Ytre Press. Oslo: Akilles.

Øvrig pensumliste vil foreligge i pensumlistesystemet Leganto

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2019 15:32:24