Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR410 Skatterett I (Vår 2020)

Om emnet

 • Innføring i grunnprinsippene i skatteretten – herunder de forskjellige skattegrunnlag
 • Formues- og inntektsbeskatning – herunder alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue utenfor næring
 • Enkelte tema innen næringsbeskatning
 • Innføring i ligningsforvaltningsrett, skattebetaling og arbeidsgiveravgift
 • Merverdiavgiftssystemet – herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR400 – Skatterett I 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere skatterettslige problemstillinger med særlig vekt på grunnprinsippene i skatteretten, deler av avgiftsretten (merverdi- og arbeidsgiveravgift), ligningsforvaltning og skattebetaling
 • finne frem til relevant lovtekst, forskrift og skatte- og avgiftsvedtak
 • anvende juridisk metode ved løsning av de skatterettslige problemstillingene
 • løse praktiske skatte- og avgiftsrettslige spørsmål
 • forklare innholdet og virkningene av skatte- og avgiftsregeler

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning og oppgaveløsning  pr uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: To hjemmeoppgaver, hvorav minst én må være bestått for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, skattelovsamling, kalkulator uten minne.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 07:23:38