Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Erik Berg
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM530 Globalisering (Høst 2021)

Om emnet

Emnet tar opp følgende tema:

 • faglige perspektiver på globalisering med særlig vekt på økonomi, politikk og identitet
 • globalisering, næringsutvikling og ujevn global utvikling
 • kjennetegn ved overnasjonale politiske organs oppbygging og politikkutforming innen økonomi
 • forholdet mellom det lokale, nasjonale og globale i forståelsen av samfunn, politikk og økonomi

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

SAF140 Politisk teori. Bør også ha et organisasjonsfaglig emne.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne :

 • ha innsikt i sentrale teorier om globaliseringens økonomi, politikk og identitet
 • kunne drøfte overnasjonale politiske organs rolle og funksjon spesielt når det gjelder økonomi
 • på en faglig informert og kritisk måte kunne forholde seg til den løpende globale økonomiske og politiske utviklingen
 • kunne drøfte ulike nasjonale og regionale strategier i forhold til den internasjonale utvikling
 • forstå globale forhold på en måte som er relevant i en arbeidssituasjon

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning tre timer i uka og to dagssamlinger. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Individuell eller gruppevis innlevering (maks 3 personer). Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 11:22:04