Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Sølve Mikal Krekvik Nerland
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM912 Samfunnsvitenskapelige metoder (Høst 2021)

Om emnet

Design, problemformuleringer og undersøkelsesopplegg

Analyse av empirisk materiale

Hovedretninger innen nyere metodediskusjoner

Vanlige framgangsmåter i samfunnsfaglige undersøkelser og de teoretiske og metodiske forutsetninger disse bygger på

Framgangsmåter og prinsipper for arbeid med og skriving av masteroppgaver

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Beherske sentrale metodiske tilnærminger i samfunnsvitenskapelige undersøkelser og utredninger
 • Kunne forholde seg til undersøkelser og annen forskning på en metodisk og teoretisk refletert og kritisk måte
 • Kunne diskutere sammenhengen mellom teori og metode
 • Kunne lage design og prosjektskisser for samfunnsvitenskapelige undersøkelser
 • Kunne gjøre egne samfunnsvitenskapelige undersøkelser på en metodisk god måte

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning 1-2 ganger per uke. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og seminarer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: 2 obligatoriske oppgaver relatert till masteroppgaven, utført individuelt eller i grupper bestående av 2 personer. Godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 11:22:05