Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ole Martin Kleivenes
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR202 Aktivitetslære II (Vår 2021)

Om emnet

Grunnleggende ferdigheter og regler i basketball, ferdigheter i alpint, langrenn og turn. I tillegg lærer studenten hvordan en vurderer skredfare og gjør skredsøk. Studentene introduseres for øvelser og leker som kan brukes i begynneropplæring. Det vektlegges også hvordan en kan tilpasse øvelser til ulike nivå og forutsetninger. Sentalt i emnet blir etablere og gjenkjenne god praksis for disse aktivitetene. Dette inkluderer å analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser. Det vil også gjennomføres basistreninger knyttet til de ulike aktivitetene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter ved Årsstudium i idrett og Adventure.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne ha:

Kunnskap

 • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter i basketball. Dette inkluder både tekniske og taktiske elementer 
 • kunne grunnleggende regler for basketballspill
 • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter turn og skiaktiviteter og trening av disse
 • kjenne til grunnlegende prinsipper for å vurdere skradfare og utføre skredsøk

Ferdigheter

 • kunne utføre grunnleggende teknikker i basketball, spille i tråd med reglementet, samt forstå enkle spillsystemer
 • kunne grunnleggende teknikker i langrenn og alpint. I langrenn ligger hovedvekten på skøyting, og i alpin er fokuset på å lære seg skjærende svinger
 • kunne vurdere skredfare og utføre et skredsøk med elektronisk skredsøker

Generell kompetanse

 • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter i basketball, turn og skiaktiviteter
 • kunne gjenkjenne god praksis i basketball, turn og skiaktiviteter
 • kunne analysere teknisk og eventuelt taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser

Undervisnings- og læringsformer

To til fire timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr uke, samt en skicamp med fire dagers varighet. Det gjøres oppmerksom på at turnundervisningen vil skje før jul for å gi tistrekkelig plass til annen undervisning i andre semester.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: Ja
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Det er krav om tilsammen 80% engasjert deltakelse i turn og basketball. En kan være borte intil 40% i en enkeltaktivitet mot at en kompenserer med å ha høyere oppmøte i den andre. På skicampen samt evt. tilhørende skikurs, er det krav om 100% deltagelse.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: Ja
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 50%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for basketball. Nettbaserte øvingsbanker for vurdering av skredfare og skredsøk.
Kompendium med litteratur vinklet mot grunnleggende ferdigheter innen turn og vinteraktiviteter.

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitetsoppstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2021 09:22:02