Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Gunnar-Martin Kjenner
 • Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

IDR211 Juss i idrettslag (Vår 2021)

Om emnet

-Juridisk metode

-Organisering av idrettslag

-Barneidrett

-Arbeidsgiveransvar

-Straff, sanksjoner og disiplinærforføyninger

-Avtaler med næringslivet, herunder sponsoravtaler

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR204 – Idrettsjus 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

 • Kunnskap:

  ·       - Kunne forklare innholdet i og virkningen av rettsregler knyttet til idrettslag

  ·Ferdighet:

  ·       - Identifisere juridiske problemstillinger

  ·       - Finne frem til relevante rettskilder, både innen idrettens eget regelverk og andre rettskilder

  ·       - Anvende juridisk metode ved løsning av de idrettsrettslige problemstillingene

  ·       - Løse praktiske juridiske spørsmål knyttet til idrettslag

  Generell kompetanse:

  ·       - Kunne se praktisk virke og regelverk i sammenheng

  ·       - Kunne lese, forstå og anvende regelverk og rettskilder

   

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger og oppgaver. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatorisk individuell innlevering. Oppgaven må være bestått for å gå opp til eksamen.Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: %
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 09:21:18