Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Sølve Mikal Krekvik Nerland
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM912 Samfunnsvitenskapelige metoder (Høst 2022)

Om emnet

I emnet lærer du om design og gjennomføring av samfunnsvitenskapelige undersøkelser, og om å utarbeide skisser til masteroppgaven. Du vil gjennom emnet lære om både kvantitative og kvalitative metoder, og få erfaring med praktisk anvendelse av ulike metoder.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Bør ha fullført ADM910 Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer. Bør også ha fullført emner fra 1. året i SOL-masteren som gir innføring i faglige/teoretiske perspektiver på studiet av samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne ha:

Kunnskaper:

 • har kunnskaper om systematiske litteratursøk

 • har kunnskaper om ulike typer problemstillinger og krav til gode problemstillinger

 • har kunnskaper om utvalgsmetoder og metoder for datainnsamling og analyse av data 

 • har kunnskaper om forskningsetikk

 • forstår sammenhenger mellom problemstillinger og valg av teoretisk/faglig perspektiv og metoder

 • har kunnskaper om vurdering av reliablitet, valitidet og generaliserbarhet

Ferdigheter:

 • kan utforme klare og fruktbare problemstillinger, og planlegge forskningsdesign for å besvare ulike typer problemstillinger

 • behersker sentrale metodiske tilnærminger i samfunnsvitenskapelige undersøkelser og utredninger

 • kan utføre systematiske litteratursøk

 • kan lage design og prosjektskisser for samfunnsvitenskapelige undersøkelser

 • kan planlegge og gjennomføre egne samfunnsvitenskapelige undersøkelser, og vurdere kritisk andres undersøkelser

Generell kompetanse:

 • kan forholde seg til undersøkelser og annen forskning på en metodisk og teoretisk refletert og kritisk måte

 • evne til forskningsetisk vurdering av egen og andres forskning

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning 1-2 ganger per uke. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og seminarer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte: Ikke påkrevd

 • Kommentar: 2 obligatoriske oppgaver relatert till masteroppgaven, utført individuelt eller i grupper bestående av 2 personer. Godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

-

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 1

 • Påkrevde arbeidskrav: 1

 • Fremmøte: Ikke påkrevd

 • Kommentar: Øvelser i statistikk, utført individuelt eller i grupper bestående av 2 personer. Godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

-

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: Deltakelse på to endagsseminarer relatert til utvikling av skisser til masteroppgaven, med tilhørende forberedelser. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

-

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:14