Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Knut Peder Heen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK620 Finansregnskap og verdsetting (Høst 2022)

Om emnet

Emnet gir innsikt i teori og praktisk anvendelse av verdsettingsmodeller som er sentrale i innenfor regnskap og revisjon. I tillegg gir det grunnlag for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet, med en utdyping av transaksjonsbasert kontra verdibasert rapportering. Disse temaene tas opp:

- beregning av avkastningskrav
- ulike verdsettingsmodeller
- usikkerhet i verdsetting
- verdsetting i oppkjøpstransaksjoner og betydningen av hvordan oppkjøpet organiseres (konserndannelse, fusjon og innmatskjøp)
- ulike modeller for resultatmåling og kapitalopprettholdelse under prisstigning
- verdibasert regnskap for ulike typer av investeringer (IFRS-regler)
- verdibasert kostnadsmåling og kapitalopprettholdelse
- analyse (rentabilitetsberegninger) med utgangspunkt i verdijusterte regnskaper

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

 Grunnleggende regnskap, bedriftsøkonomi og finans tilsvarende BØK105, BØK205 og BØK300

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • kunne anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • kunne gjøre rede for metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi
 • kunne analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål
 • kunne gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital
 • kjenne prinsippene for resultat- og formuesmåling under prisendring
 • forstå formålet med finansregnskapet og formålet med regnskapets omfattende regulering, herunder IFRS-regelverket
 • forstå og kan reflektere over betydningen av ulike perspektiver i finansregnskapet, spesielt resultat- kontra balanseorientering
 • forstå betydningen av å utvikle en teoriramme for finansregnskapet (konseptuelle rammeverk)
 • forstå det teoretiske fundamentet for sentrale regnskapsprinsipper
 • kjenne til hovedtrekkene i den internasjonale regnskapsutviklingen

Undervisnings- og læringsformer

3 t forelesning per uke

Eksamen

 • Vurderingsform: Skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker er ikke tillatt.

Pensum

Pensumoversikt

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:15