Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Oskar Solenes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I (Vår 2022)

Om emnet

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om idrettens organisering i Norge, samt forståelse for idrettens posisjon i samfunnet. Gjennom emnet vil studentene gjennomgå tema som:

 • Norsk idretts historie
 • Idrettens organisering i Norge
 • Statlig idrettspolitikk
 • Idrettens profesjonalisering og kommersialisering
 • Idretten som inkluderingsarena
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Idrett og kjønn

Dette emnet er del av de gjennomgående læringstrådene forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av læringstrådene

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • redegjøre for norske idrettsorganisasjoners historiske utvikling fra 1850 og frem til i dag
 • forstå idrettens plass som institusjon i det norske samfunnet
 • forstå andre institusjoners definisjonsmakt i idretten
 • kjenne til hvordan noen av idrettens ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet
 • redegjøre for utformingen av statens og organisasjoners idrettspolitikk, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • redegjøre for, og forstå hvordan kjønn er en sentral faktor for deltagelse i organisering og ledelse av idretten
 • kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor idretten
 • ha kjennskap til idrettens skyggesider
 • redegjøre for, og forstå noen av de sentrale argumentene for barne- og ungdomsidretten i Norge.

Ferdigheter:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • anvende emnets begrepsapparat i analyser av idrettens organisasjoner 
 • presentere idrettens organisering og ledelse i Norge, selvstendig og sammen med andre
 • hente fram eksempler fra samfunnsdebatten og drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet

Generell kompetanse:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • arbeide med emnespesifikke oppgaver selvstendig og sammen med andre
 • reflektere selvstendig og kritisk omkring de grunnleggende temaene som emnet tar opp

Undervisnings- og læringsformer

Den organiserte undervisningen består av 4 timer undervisning pr. uke med fokus på studentaktiv læring, både individuelt og i grupper.
Det blir lagt opp til besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde, samt gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar:
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 8 Uker
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 40%
 • Varighet: 2 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Gammelsæter, Hallgeir. 2016. Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Oslo: Cappelen Damm

Goksøyr, Matti. 2008. Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt Forlag

Hanstad, Dag Vidar, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset (red.), 2011. Norsk Idrett: Indre Spenning og Ytre Press. Oslo: Akilles.

Øvrig pensumliste vil foreligge i pensumlistesystemet Leganto

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 13:21:55