Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Erik Berg
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM701 Utplassering SOL master (Vår 2023)

Om emnet

Kurset er en utplassering hvor arbeidsgiver og student avtaler rammene for studentens arbeid, med hjelp fra Høgskolen i Molde når det gjelder kontrakt og tildeling av veileder. Det er mulighet for å inngå avtale med en organisasjon tilknyttet programmet, eller med en organisasjon som studenten selv finner. Organisasjonene som er tilknyttet programmet meddeles senest i uke 2, og er en blanding av bedrifter og offentlig sektor/sivilsamfunnsorganisasjoner. Matching mellom studenter og organisasjoner gjøres i samarbeid mellom de oppmeldte studentene, studielederen og studieadministrasjonen.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Kurset er for studenter på 2. semester på master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL). Alle fag på 1. semester på master i SOL må være bestått.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Læringsmål, generell kompetanse:

 • Generell arbeidserfaring og konkret bransje- eller sektorerfaring
 • Innblikk i praktiske organisasjons- og samfunnsutfordringer og som kandidaten etter fullførte studier på en faglig måte skal kunne reflektere over.
 • Praktisk trening i analyse av problemstillinger som er relevante for organisasjonen.
 • Akademisk trening i å beskrive, undersøke og reflektere over organisasjoners praksiser, med hjelp av spesifikke teoretiske perspektiver. 
 • Analytisk trening i å forholde seg til organisasjoner gjennom innsamling og bruk av data.

 

Læringsmål, ferdigheter:

 • Kan inngå i arbeidsoppgaver og -team i organisasjoner, og bidra konstruktivt til oppnåelse av spesifikke arbeidsmål
 • Kan bruke egne erfaringer på metodisk vis, slik at jobberfaringer kan gjøres til gjenstand for analyse
 • Kan koble teori og empiri på relevante måter og formidle det i en akademisk rapport
 • Kan balansere hensyn til ulike aktører i rapporteringsarbeidet
 • Mestrer uttrykksformene på fagområdet knyttet til den aktuelle praksisplass
 • Kan bidra til nytenkning rundt spesifikke organisatoriske problemstillinger
 • Kan reflektere kritisk over egen praksis med utgangspunkt i akademiske perspektiv og tenkemåter

Undervisnings- og læringsformer

 • Det beregnes 300 timers arbeidsinnsats fra studenene på emnet. Det settes av 75 timer til løpende rapportskrivning, veiledning og endelig rapport, og 225 timer til selve utplasseringen. Disse kan fordeles som fulltidsuker = 6 uker, eller som deltid over en lengre periode, for eksempel 15 uker fra januar til april. Fordelingen avtales med arbeidsgiver og beskrives i kontrakten.

 • Obligatorisk fremmøte hos arbeidsgiver i henhold til underskrevet kontrakt mellem arbeidsgiver, Høgskolen i Molde og studenten.

 • Arbeidet er ikke lønnet og kan ikke erstatte studentens eventuelt eksisterende lønnete arbeide i en bedrift. Utplassering skal utvide kunnskapen til studenten, og utplasseringen bør derfor ikke være på et sted hvor studenten allerede har et arbeidsforhold og dermed er godt kjent med.

 • Rapport vurderes av veileder med bestått/ikke bestått. Rapporten skal fylle mellom 10 og 15 sider.

 

Evaluering av emnet

Der gis en evaluereing av studentens endelige rapport, som forventes å demonstrere følgende:

 • Læring i praksis: Utplasseringen er en praksisbasert tilgang til faglige problemstillinger på SOL-masteren. Studenten må derfor skrive en rapport, hvor hun/han reflekterer over sine erfaringer i utplasseringen og setter organisasjonen/oplevelsen i kontekst til minimum ett faglig-teoretisk perspektiv innenfor rammen av SOL. Dette avtales med veileder.

 • Skrivning: Underveis i forløpet møtes student og tildelt veileder fra Høgskolen i Molde 3 x 1 time: Et forberedende møte, etter at det er inngått avtale med bedrift. Et midtveismøte for å sikre studentens progresjon i rapporteringsarbeidet. Et møte ved endt utplassering og før innlevering av rapport for å diskutere spesifikke elementer i rapporten.

 • Datainnsamling: Rapporten forventes å inneholde data i form av for eksempel dokumenter, egne feltnotater, ‘dagboksnotater’, website-elementer, nyhetsartikler eller annet. Rapporten er fortrolig og deles ikke offentlig – dette vil også fremgå av kontrakten.

Pensum

Det er ikke pensum knyttet til faget, men studenten må i rapporten bringe inn faglig litteratur som er relevant for studieprogrammet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:31