Kurs: Grønn omstilling i handel, service og reiseliv

Varehandel, tjeneste- og reiselivsnæringene har alle blitt sterkt påvirket av koronakrisen som vi nå er inne i. Samtidig må vi alle tenke på grønn omstilling, bærekraft, digitalisering og nye kundepreferanser.

Er din arbeidsplass klar til å møte fremtidens utfordringer?

Illustrasjonsbilde fra Colourbox.com

Møreforsking, i samarbeid med HiMolde, tilbyr nå skreddersydde kurs til næringslivet for å bidra til omstilling. Kursene er gratis for deltagerne, da de er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune.  Høgskolen i Molde bistår Møreforsking med administrative støttefunksjoner, slik  som påmelding, markedsføring og tekniske læringsplattformer.

Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Om kurset

Kurset består av 10 ulike moduler. Modulene gir deg en bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor utviklingen av en bærekraftig varehandel, service- og reiselivsnæring.

Kurset passer for deg som jobber eller har jobbet innenfor varehandel, tjeneste- og reiselivsnæringene og ønsker å skaffe deg kunnskap om dagens og fremtidens forretningsmodeller.

Kursdeltagerne får innsikt i relevante problemstillinger fra bransjen. Fokuset vil være å identifisere de riktige problemstillingene, lære av andre, og finne kreative løsninger for din arbeidsplass. 

Målet med de ulike delene i kurset er å skape en felles forståelse på hva som må til for å skape omstillingsdyktig organisasjoner i det grønne skiftet. Dette er nyttig for deg, din arbeidsplass, og verdiskapingen i Møre og Romsdal.

Innsyn i sentrale moduler

Metodisk tilnærming til bærekraft

Hvordan unngå at ord som «bærekraft», «miljøvennlig» og «grønt skifte» bare blir nettopp det – ord?

Bruk av metodisk tilnærming til temaet - som sikrer reell forbedring. Systemtenkning og systematisk metodikk er helt nødvendig som tilnærming for å oppnå økt bærekraft. Denne modulen gir en kort innføring i bakgrunnen for denne tilnærmingen til bærekraft, og de mest aktuelle metodene/verktøyene.

Introduksjon til design thinking som innovasjonsmetodikk

Modulen skal gi et innblikk i design thinking som er en brukerorientert innovasjonsmetodikk. Hensikten med metodikken er å finne ut hva det virkelige behovet er i markedet, og på den måten identifisere de riktige problemstillingene å jobbe med i utviklingen av nye tjenester, produkter, og/eller forretningsmodeller. Gjennom modulen vil du få en introduksjon til en metodikk som kan brukes praksis i egen organisasjon.  

Globalisering – muligheter og utfordringer

De siste tiårene har man sett en omfattende globalisering av verdensøkonomien med tilhørende utflytting av produksjon fra vestlige land til lavkostland i Asia (outsourcing). På tross av at globalisering og outsourcing har åpenbare positive sider, så har de negative sidene tiltrukket seg mindre fokus. Globalisering har implikasjoner i forhold til miljø og i denne modulen skal vi analysere effektene globalisering har ut i fra et bærekraftsperspektiv.

Grønn konkurransekraft

Modulen skal gi oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger i grønn økonomi og forretningsdrift. Gjennom modulen vil du få en introduksjon på hvordan du og din arbeidsplass kan introdusere og implementere strategier for grønn vekst i organisasjoner?
 

Oppbygging

Kurset er nettbasert og består av 10 moduler som strekker seg over 10 uker.  Kurset er praktisk og yrkesrettet for de som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Det vil si at studiet kombinerer teori og praksis slik at du kan anvende kunnskapen direkte i jobbsammenheng. 

All undervisning blir gitt på nett, blant annet i form av strømming, film, webinarer og podcast. Nettstøttet undervisning vil skje via plattformen Canvas. Gjennom 10 moduler skal det jobbes med reelle case fra egen arbeidsplass eller interessefelt. 

Foredragsholdere

Vi har satt sammen et spennende team med foredragsholdere fra akademia og lokalt næringsliv, som alle har lang og bred erfaring med bærekraft, innovasjon, forretningsmodeller, kortreiste verdikjeder, og hva som skal til for å lykkes.

Foredragsholderne blir blant annet:

Morten Svindland

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Studieleder for bachelorutdanningen Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi som tilbys ved Høgskolen i Molde sitt studiested i Kristiansund. Morten er 35 år, født Durban Sør-Afrika, oppvokst Sandnes. Logistikkutdannelse bachelor-doktorgrad. PhD om bærekraftig transport.

Heidi Hogset

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Heidi er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) (1987), og har erfaring fra norsk landbruksforvaltning (1987-98). Tok mastergrad ved Purdue University (2000) og PhD ved Cornell University (2005) i USA i landbruksøkonomi.

Liv Hege Seglsten

Jobber i selskapet Green Tech AS som jobber med grønn omstilling av næringslivet gjennom forretningsutvikling og prosjektledelse med teknologi og forretningsmodellinnovasjon for mer ressurs - og CO2 produktive verdikjeder. Seglsten har lang erfaring med å analysere muligheter og verdiskapning gjennom å utvikle sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller.

Bjarne Berg Wig

Er en av Norges mest erfarende innenfor Lean og forbedringsledelse. Hans unike bakgrunn som fagarbeider og mangeårig faglig tillitsvalgt og seinere forbedringskoordinator i Norsk Hydro, gjør ham i stand til å se endringsledelse fra ulike perspektiver. Berg Wig har utdanning i kvalitetsledelse fra Juran Institute og har i nærmere 30 år utviklet kunnskap om Lean og lærende organisasjoner i samarbeid med internasjonalt ledende akademikere og praksismiljøer.
 

Programansvarlige

Inger-Mette Stenseth er til daglig ansatt i Ellas AS, Molde, og er utdannet fra Varehandelens Høgskole, med Cand.Mag Universitetet i Oslo. Inger-Mette er prosjektutvikler ved Institutt for Learning Organization, Norge (stiftet av Bjarne Berg Wig) – «Arbeidsplassen som læringsarena for implementering av sirkulærøkonomi – yrkesrettet læring».  

Birnir Eglisson er prosjektleder og kontaktperson for BIO2-kursene.  Birnir er forsker ved Møreforsking. birnir.egilsson@himolde.no

Administrative støttefunksjoner

Høgskolen i Molde bistår Møreforsking med administrative støttefunksjoner, slik  som påmelding, markedsføring og tekniske læringsplattformer.

Publisert 25. juni 2020 09:54 - Sist endret 1. juli 2020 13:14