Kurs: Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger og gjennomfører en innovasjonsprosess med de nye digitale verktøy og teknologiene som er tilgjengelige med ulik grad av skalering. Forretningsmodellinnovasjon har en sentral plass i kurset.

Vi tilbyr nå skreddersydde kursprogram til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien. Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Møreforsking er programeier og faglig ansvarlig. Høgskolen i Molde bistår Møreforsking med administrative støttefunksjoner, slik som påmelding, markedsføring og nettbaserte læringsplattformer.

Kurset 

Kurset er et online-tilbud som er praktisk rettet og har som mål at kunnskapen kan anvendes direkte inn i jobben til de som behøver innsikt om nye teknologier, energibærere og forretningsmodeller. Kurset passer for deg som jobber direkte og konkret med utvikling og digitalisering eller ønsker å skaffe deg et godt kunnskapsgrunnlag om dagens og fremtidens teknologier i innovasjonsprosesser. Foredragsholderne og modulansvarlige i kurset har lang og bred erfaring med teknologi, innovasjon og hva som skal til for å lykkes.

Kort om tilbudet

Emnene i kurset presenteres i 10 ulike moduler. Modulene vil gi deg en innsikt om hvordan forstå og anvende teknologier som maskinlæring, bigdata, VR/AR, 5G og 3D print, i praksis. Du vil få en bredere forståelse av grunnleggende prinsipper og konsepter av ulike strategiske verktøy, teknologier, forretningsmodeller og energibærere som samlet eller hver for seg kan skape nye forretningsmuligheter. Kurset har som mål å gi innsikt i hvordan anvendelse kan bidra til endringer i våre næringer, organisasjoner og samfunn og som kan bidra til varig verdiskaping.

Fokuset vil være å identifisere de riktige problemstillingene som må løses samtidig som man fremmer kreative løsninger gjennom bruk basert på problemstillinger man vil møte i arbeidslivet og gjennom nye markedskrav. Målet med de ulike delene i kurset er å skape en felles forståelse som kan føre til mer effektiv kommunikasjon mellom ulike deler av en organisasjon. Ledelse, utviklere og teknisk, salg og marked og andre viktige interessenter.

Innsyn i sentrale moduler

Intro - Muliggjørende teknologier og digitalisering

Modulen skal gi ny kunnskap og oversikt over innovasjonsprosesser, krav, risiko og muligheter. Kompetansen skal skape grunnlag for å utvikle nye og unike forretningsmodeller gjennom digitalisering, null/lavutslippsteknologier, fornybar energi og energibærere.  

Utforske muligheter og refleksjoner om hvordan dette vil påvirke virksomhetens forretningspraksis, forretningsmodell og rolle i et verdisystem. 

Et annet læringsmål er å få personlig erfaring og refleksjoner rundt hvordan man presenterer og kommuniserer innovative og bærekraftige muligheter på en engasjerende og overbevisende måte.

VR/AR

Modulen skal gi studentene et innblikk i VR/AR-teknologien og mulighetene som ligger i bruken av den. Gjennom eksempler fra reelle caser vil vi fokusere på verdien og effekten VR og AR kan ha for mange bransjer.

Studentene skal etter endt modul enklere kunne identifisere potensielle muligheter i deres bedrift hvor VR og AR kan være med å skape verdi, effektivisere og gjøre bedriften mer bærekraftig.

Kommunikasjon med 5G

Modulen skal gi deltakerne et innblikk i 5G-teknologi og mulighetene som ligger i bruken av den. Gjennom eksempler fra etablering av et eksperimentelt 5G nettverk i «Simula Metropolitan Interoperability Lab» gis det praktisk innsikt i hva 5G er i praksis. Deltakerne blir også kjent med hva slags applikasjoner som kan utnytte 5G egenskaper, med fokus på hvordan 5G kan benyttes til å utvikle innovative tjenester for bedrifter. Modulen vil også belyse hvordan 5G skiller seg fra dagens 4G (LTE) og videreutvikling LTE-A, LTE-M og NB-IoT som ofte kalles 4.5G .

Deltakerne skal etter endt modul enklere kunne identifisere potensielle muligheter i deres bedrift hvor neste generasjons mobilnett kan være med å skape verdi gjennom nye tjenester.

3D modellering

Teknologiene bak additiv produksjon. Gjennomgang av de ulike teknologiene som finnes, og hva som er bruksområdene. Spesiell fokus på metall 3D-print, og industrielle muligheter.

AI/Maskinlæring

Modulen skal gi innsikt i hvordan teknologier som kunstig intelligens/maskinlæring kan brukes i praksis. Hovedfokus legges på reelle anvendelser av teknologien, med konkrete eksempler fra ulike bransjer. 

Et annet læringsmål er å skape bevissthet rundt hvilke problemstillinger disse teknologien er egnet for, og hva som kreves av ressurser for å utvikle gode løsninger.

Energibærere for det 21. århundret 

Modulen gir deltakerne oversikt over trendene som driver energiomstillingen i ulike deler av verden. Oversikt over ulike teknologier, bruksområder, kostnadsnivå og markedsutvikling, samt fornybar energiproduksjon; Solenergi, Vind, offshore, flytende, onshore. Modulen gir også en oversikt over forskjellige typer energibærere.
 

Oppbygging

Kurset er et online-tilbud som er praktisk rettet for de som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Det vil si at studie kombinerer teori og praksis slik at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben. All undervisning blir gitt som nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film, webinarer og podcast. Nettstøttet undervisning vil skje via plattformen Canvas. Gjennom 10 moduler skal det jobbes med reelle case fra egen arbeidsplass eller interessefelt. Det blir satt av tid tidlig i programmet til å finne gode case.

Programansvarlig

Liv Hege Seglsten er programansvarlig og jobber i selskapet Green Tech AS. Hun har de fire siste årene utelukkende jobbet i prosjekter som anvender og utvikler tidligfaseteknologi som karbonfangst og lagring (CCSU), AI, 3D, IoT og sirkulærøkonomi i bransjer som havbruk, energi, teknologi og FoU.

Foredragsholdere

Vi har satt sammen et spennende team med foredragsholdere fra akademia og lokalt næringsliv, som alle har lang og bred erfaring med teknologi og innovasjon. Foredragsholderne blir blant annet:

Jon Halfdanarson og Tonje Hungnes

Forskere hos Møreforsking som driver forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester med tverrfaglig fokus. Møreforsking var tidlig ute med forskning innen sirkulærøkonomi og har dyp innsikt m ed problemstillinger for hvordan vi skaper lønnsomme forretningsmuligheter i de nye sirkulære forretningsmodellene som konsumenter etterspør og de t stilles krav til fra det Europeiske markedet. Møreforsking har flere spennende LCA prosjekter som er et av de viktigste verktøyene når en skal ut vik le løsninger for produktforbedringer ut ifra et ressurseffektivt perspektiv og er et sentralt når produsenter skal kommunisere hva som skiller si ne produkter fra konkurrenter.

Haakon Bryhni

Forsker, entreprenør, investor og en av Norges mest kjente teknologigründere. Han er tilknyttet Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering (SimulaMet) som Research Professor. Han er en anerkjent forsker på sitt fagfelt og har vært med på å stifte mer enn 10 selskaper innen IKT. I SimulaMet leder han arbeidet i laboratoriet “Simula Met Interoperability Lab” som har fått Norges tredje 5G lisens. Bryhni har våren 2020 hatt en sentral rolle i utviklingen av smittesporingsappen til FHI og er spesialist på datakommunikasjon, datasenter og IT sikkerhet.

Vegar Flovik

PhD Lead Data Scientist hos Axbit AS. Han liker å konvertere tøffe problemer til innovative løsninger ved hjelp av algoritmer, data og matematikk. Han har en tverrfaglig bakgrunn med forskningsinteresser innen fysikk og kunstig intelligens. Han jobber for tiden med praktiske anvendelser av disse teknologiene for en lang rekke forskjellige bransjer. Vegard har etter hvert høstet stor anerkjennelse for sin gode evne til kunnskapsformidling, noe som har medført en stor internasjonal fanskare i og utenfor AI miljøet.

Hilde Holdhus

Leder i Greensight. Hun er opptatt av at man må forstå helheten og nå-tilstanden i energisystemet. Hun samler den mest oppdaterte og pålitelige informasjonen om energi- og klimateknologi, og presenterer denne informasjonen på en enkel og forståelig måte. Greensight er datterselskapet til Greenstat som i E24 ble beskrevet som ett av de fem mest spennende selskaper å følge i dette tiåret.

Prosjektleder

Birnir Eglisson er prosjektleder og kontaktperson for BIO2-kursene.  Birnir er forsker ved Møreforsking. birnir.egilsson@himolde.no

Øvrige samarbeidspartnere

Programmet er utviklet i samarbeid med lokalt næringsliv. Viktige bidragsytere er blant annet Thruster produsenten Brunvoll i Molde, Molde Næringsforum, og rigg-, olje/gass-, offshore- og energiselskapet Axess. 

Finansiering

Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Publisert 12. juni 2020 15:40 - Sist endret 8. sep. 2020 08:41