Periodisk studieprogramevaluering

Evaluering av studieprogram står sentralt i utviklingen av utdanningstilbudet ved Høgskolen i Molde. De utgjør også et viktig grunnlag for ledelsens overordnede vurdering av utdanningstilbudet. Periodisk evaluering gjennomføres hvert sjette år.

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 2-1 (2):

«Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige».

Formålet med periodisk studieprogramevaluering

Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av programmene ved Høgskolen. Evalueringen skal bidra til at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i programmet er utformet med læringsaktiviteter og evalueringsformer på en slik måte at studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte. Evalueringene skal også bidra til at programmene har en plass i Høgskolens samfunnsoppdrag og har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.

Den periodiske evalueringen er et komplement til det årlige kvalitetsarbeidet og skal bidra med et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold. Den skal være et redskap for fagmiljøene i deres arbeid med å utvikle programmet.

Evalueringens form

Den periodiske evalueringen gjennomføres i tre trinn; en intern rapport, ekstern sakkyndiges evaluering og en sluttrapport med en oppsummering av arbeidet, vurderinger og tiltak.

En intern rapport utarbeides av studieleder i samarbeid med fagmiljøet. Formålet er å finne problemstillinger rundt programmet som krever en nærmere vurdering. Relevante kilder: Studieplaner, emneevalueringer, studieprogramrapporter, årsrapport om studiekvalitet, studiebarometeret, kandidatundersøkelser, kullmøter, møter i kvalitetsteam, DBH og Tableau.

Dekan godkjenner den interne rapporten som sendes til en eller flere eksterne sakkyndige med minimum førstekompetanse. Mal for intern akkreditering av studieprogram skal fylles ut i forbindelse med den interne rapporten og skal også sendes til ekstern sakkyndig sammen med nøkkelinformasjon om studieprogrammet.

Det stilles krav til studentrepresentasjon i arbeidet. Studentene skal ha reell medvirkning, både i arbeidet med den interne rapporten og i oppfølgingen. Kvalitetsteamene skal involveres i arbeidet med både forarbeid og oppfølging. For øvrig vises det til den organiserte studentmedvirkningen som sikres ved den faste representasjonen av studenter i avdelingsstyrene. Andre egnede former for studentmedvirkning i for eksempel referansegrupper kan også brukes. Det skal også ses hen til kilder som involverer innhenting av studentenes oppfattelser av kvaliteten i studieprogrammer, for eksempel Studiebarometeret og kandidatundersøkelser. En viktig del av oppfølgningen av evalueringen er tilbakemelding til studentene om resultater og eventuelle endringer.

Ekstern sakkyndig leverer innen en gitt frist en evalueringsrapport som skal foreslå hvordan kvaliteten i studieprogrammet kan videreutvikles. Det er utarbeidet et mandat for ekstern sakkyndiges vurdering i forbindelse med periodisk evaluering av studieprogram.  Avdelingene kan velge om de vil bruke mandatet eller om de vil definere andre problemstillinger knyttet til studieprogrammet som de ønsker en ekstern vurdering av.

Det anbefales at evalueringsrapporten fra ekstern sakkyndig inneholder utvalgte kvalitetsområder, valg av metodikk for evalueringen, analyser av kvaliteten i studieprogrammet og anbefalinger til hvordan kvaliteten i studieprogrammet kan styrkes 

Studieleder vurderer rapporten fra ekstern sakkyndig i samarbeid med fagmiljøet og studenter. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv skal også bidra inn i evalueringen, for eksempel i møter, seminarer eller faglig samarbeid og diskusjoner.

Studieleder skriver en sluttrapport som inneholder en beskrivelse av prosessen, hvordan studenter, arbeids/samfunnsliv og ekstern sakkyndig har vært involvert, en vurdering av den sakkyndige rapporten og hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Oppfølging og ansvar

Dekan skal påse at studieleder gjennomfører periodiske evalueringer minimum hvert 6. år og at det foreligger en oversikt/plan for evalueringene. Avdelingsstyret orienteres om planen.

Studieleder utarbeider den interne rapporten, involverer studenter, har kontakt med den ekstern sakkyndige, involverer representanter fra arbeids/samfunnsliv og skriver sluttrapporten. Studieleder skal involvere fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet gjennom hele evalueringsprosessen.

Den periodiske evalueringen legges frem for kvalitetsteam, avdelingsstyret, studieutvalget og høgskolestyret. Studieleder/fagmiljøet har ansvaret for implementering av tiltak i etterkant av evalueringen. Det skal rapporteres om oppfølgingen i den årlige rapporten om studiekvalitet. Ferdige periodiske studieprogramevalueringer legges ut på høgskolens hjemmeside.

Oversikt over ferdige og planlagte studieprogramevalueringer


Vedlegg:

 

Publisert 12. mai 2020 10:12 - Sist endret 6. apr. 2021 10:40