Utvikling av studieporteføljen

Utvikling og vedlikehold av høgskolens studieportefølje utføres i avdelingene hvert år. Studieporteføljen revideres og legges fram for styret for godkjenning i desember. Arbeidet med utvikling av studieporteføljen er illustrert i tidsakse for studieprogramutvikling

Revidering av eksisterende studieprogram

Styrets behandlinger

Mai/juni: Foreløpige forslag til endringer i studieporteføljen for det påfølgende studieåret. Styret gjør vedtak om hva fagmiljøene kan jobbe videre med.

Oktober: Vedtak om budsjettprioriteringer til nye studieprogram og endringer i studieprogramporteføljen for påfølgende studieår.

Desember: Vedtak om endelig studieportefølje med opptaksrammer for påfølgende studieår. 

Styret skal behandle alle søknader om akkreditering som skal sendes til NOKUT. Styret skal ha hele søknaden utarbeidet iht NOKUTs søkerveiledning. Styret gjør vedtak om at høgskolen skal søke NOKUT om akkreditering.

Avdelingens behandlinger

Avdelingen skal melde inn planer om nye studier innen 1. mai. I avdelingens utredning må bl.a. følgende belyses: ressurser til studiet, forskningskobling og fagmiljø knyttet til studiet, relevans og læringsutbytte, rekrutteringsgrunnlag og arbeidsmarked.

Avdelingen skal behandle sak vedr intern akkreditering inkl. studieplan for foreslåtte til nye studier innen 1. september.

Avdelingen skal behandle endringer i sin studieportefølje med budsjettmessige konskevenser for påfølgende studieår innen september.

Avdelingene skal oppdatere informasjon i studiehåndboka innen 1. januar.

Avdelingsstyret

Avdelingsstyret skal vedta:

Avdelingens forslag til nye studieprogram for påfølgende år med vurdering av kostnadsbehov.

Studieplaner med emnebeskrivelser for nye studier – faglig gjennomgang av foreslått studium og kontroll av fagmiljø knyttet til studiet.

Avdelingens studieprogram påfølgende år

Fagmiljøenes arbeid

Internt akkrediterte studier: Nye studier skal være beskrevet iht mal for intern akkreditering innen 30. september året før planlagt oppstart.

Eksternt akkrediterte studier (masterstudier): Søknadsfrister til NOKUT: 1. mars og 15. september. Studier kan ikke igangsettes før akkrediteringen er vedtatt av NOKUT og KD har godkjent oppstart av programmet. Det innebærer at fagmiljøene må beregne to år fra søknad sendes til NOKUT til studiet kan igangsettes. Søknad om akkreditering av studium skal behandles av styret før søknaden oversendes NOKUT.

Alle studier skal være beskrevet ihht veileder for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser og lagt inn slik at studiehåndboka kan publiseres 15. januar.

Administrasjonen

Januar: Bestillingsbrev til avdelingene om studieprogramarbeidet som skal vedtas til høsten, med tanke på oppstart påfølgende år.

Innmelding til SO for endringer av grunnstudier: innen 12. desember

Markedsføring:

  • Brosjyre: frist for oppdatering av innhold 15. november
  • Internasjonale studier: oppdatering for Study in Norway: innen 1. november
  • Ny versjon av studiehåndboka skal publiseres innen 15. januar

Internasjonale studenter: søknadsfrist opptak: 15. desember

Søknadsfrist nasjonale studenter: søknadsfrist 15. april

Studieutvalgets rolle

Studieutvalget skal:

  • Fastsette veiledere for opprettelse og endringer av studier og for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser
  • Påse at nye studier og vesentlige endringer i eksisterende studier er beskrevet iht fastsatt veileder.
  • Kvalitetssikre at høgskolens studier oppfyller krav i forskrifter og interne retningslinjer

Etablering av nye studieprogram

Avdelingen foreslår nye studier for påfølgende studieår (med tanke på oppstart halvannet år senere) innen 1. mai. Da vil styret i siste møte før sommeren kunne gi en foreløpig uttalelse om hva avdelingene kan arbeide videre med. Nye studier skal akkrediteres internt eller av NOKUT, og dette må gjøres på høsten året før påtenkt oppstart. Vedtak om budsjettprioriteringer til  endringer i studieporteføljen gjøres av styret i oktober, mens studieporteføljen med opptaksrammer vedtas i desember. 

Intern akkreditering av alle studietilbud

Avdelingene skal jevnlig dokumentere at studietilbudene tilfredsstiller kravene i gjeldende forskrifter ved å fylle ut mal for intern akkreditering av studieprogram og opprettelse av nye studier for alle studietilbud. I forbindelse med dette arbeidet vil det ofte bli gjennomført en periodisk studieprogramevaluering. Avdelingene skal årlig kontrollere at fagmiljø tilknyttet studiene tilfredsstiller kravene tilsynsforskriftas §2-3 (2) og (4).

Kvalitetssikring av fagmiljø tilknyttet studieprogram 

Rutine for å kvalitetssikre krav til fagmiljø tilknyttet studieprogrammene

 

Vedtatt av Studieutvalget 30.10.19

I forbindelse med arbeidet med internakkreditering av eksisterende studier har avdelingene utarbeidet oversikter over fagmiljø på avdelingen og tilknyttet studieprogrammene.

Avdelingene må årlig oppdatere oversikter over fagmiljø knyttet til studiene. I den årlige gjennomgangen skal det vurderes om kravene til fagmiljø i tilsynsforskriftas §2-3 (2) og (4) er oppfylt for de enkelte studieprogrammene:

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:

a)

For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

b)

For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

c)

For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

Avdelingen skal oppsummere arbeidet i avdelingens årsrapport, og evt. vurdere tiltak dersom det er utfordringer med å dekke kravene til et fagmiljø knyttet til et studium. Konkrete behov må spilles inn i forbindelse med budsjettprosessen for kommende år.

De øvrige kravene til fagmiljø i §2-3 skal gjennomgås ved intern akkreditering av studieprogrammet, som normalt gjennomføres i forbindelse med ekstern evaluering av studieprogrammet.