Disputas: Jeanette Varpen Unhjem

Jeanette Varpen Unhjem ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Nurses’ experiences of professional boundaries in mental health care". 

Foto: Jeanette Varpen Unhjem

Jeanette Varpen Unhjem forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen starter kl. 10.15

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veileder

Om avhandlingen

Profesjonelle grenser er nødvendige for terapeutiske relasjoner mellom pasienter og helsepersonell. Studien utforsker sykepleieres oppfatninger av og erfaringer med å være profesjonell, personlig og privat i relasjoner med pasienter innen psykisk helsearbeid. Gjennom observasjoner og intervjuer med 16 sykepleiere ble det klart at sykepleierne så det å være profesjonell, personlig og privat som sammenvevd. Det å være profesjonell, personlig og privat var avhengig av de enkelte sykepleier-pasient-relasjonene og hvilken situasjon og kontekst de forekom i. I avhandlingen diskuteres hvorvidt profesjonelle grenser er et personlig ansvar, i tillegg til at det stilles spørsmål ved mulighetene og farene som ligger i personlige tilnærminger til pasienter. Studien støtter og videreutvikler tidligere forskning fra flere fagfelt som anerkjenner forskjellige grunner til å dele personlig informasjon, dilemmaer ved å ha ulike roller overfor pasienter og hvor viktig konteksten er for profesjonelle grenser.

Om kandidaten

Jeanette Varpen Unhjem (41 år) har sykepleierutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (1999) og en mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo (2006). Hun har arbeidet som sykepleier i sikkerhetspsykiatrisk avdeling ved Gaustad sykehus (2000 – 2007) og har vært ansatt ved sykepleierutdanningen til Høgskolen i Molde siden 2008. Unhjem har fulgt doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Oslos medisinske fakultet, hvor hun har vært tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved Institutt for helse og samfunn.

 


 

Publisert 7. mars 2019 12:57 - Sist endret 7. mars 2019 12:57