Kari Elisabeth Bachmann

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Dekan
Kontakt
+4771214277
99322593
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Dekanen er faglig og administrativ ansvarlig for avdelingen, rapporterer til rektor og høgskoledirektør, og inngår i høgskolens ledergruppe. 

 • Resultatansvar og faglig ansvar for studier, forskning og formidling
 • Strategisk planlegging og utvikling
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Kvalitetsutvikling av studier, undervisning og forskning
 • Ressursdisponering og økonomistyring
 • Representasjon og samarbeid med relevante aktører

Bakgrunn

Kari Elisabeth Bachmann er dr.polit. fra pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU. Doktorgradsarbeidet inngikk som del av forskningsrådets evaluering av Reform 97. Fra 2005 arbeidet hun som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Foruten det har hun arbeidet som seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fra 2011 til 2018 var Bachmann forskningsleder for Helse, Utdanning og Samfunn ved Møreforsking Molde.

Forskningsinteresser

 • Utdannings- og helsereformer 
 • Styring og ledelse av oppvekst- og utdanningssektoren 
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning 
 • Barn og unges levekår, deltakelse i fritidsaktiviteter
 • Organisering av helsetjenester
 • Tverrfaglig samarbeid/samhandling om utsatte barn og unge

Publikasjoner

Dr. GRADSAVHANDLING

Bachmann, Kari E. (2005): Læreplanens differens. Formidling av læreplanen til skolepraksis. Dr.polit avhandling 2005:20. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk institutt, NTNU.

ARTIKLER & KAPITLER I ANTOLOGIER

Skrove, Guri K., Bachmann, Kari og Aarseth, Turid (2016). Integrated care pathways - A strategy towards better care coordination in municipalities? A qualitative study. International Journal of Care Coordination 2016, Vol 19 (1-2):20-28. (Fagfellevurdert)

Sivesind, Kirsten, Afsar, Azita og Bachmann, Kari (2016). Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland: The constructions of conditional and purposive programs (1994-2016). European Educational Research Journal 2016; Volume 15 (3), s. 345-365. (Fagfellevurdert, Nivå 2)

Aarseth, T, Bachmann K, Gjerde, I. og Skrove, G. (2015). Mot samhandlingskommunen? Stabilitet og endring i kommunenes møte med en nasjonal helsereform. Nordiske Organisasjonsstudier. 2015;3. (Fagfellevurdert)

Bachmann, Kari og Skrove, Guri K. (2015). Hva med gråsoneeleven? I Peder Haug (red.). Elev- og lærarrolla. Vilkår for læring. Bergen, Fagbokforlaget. (Fagfellevurdert)

Sivesind, Kirsten, Bachmann, Kari og Afsar, Azita (2013). Researching curriculum spesification and freedom in Norway. In Wilmad Kuiper & Jan Berkvens (Eds.). Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe. CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) Yearbook 2013

Sivesind, Kirsten og Bachmann, Kari (2013). Læreplaner – fra dokumenter til dokumentasjon. I Rune Johann Krumsvik og Roger Säljö (red). Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Oslo, Fagbokforlaget. (Fagfellevurdert)

Bachmann, Kari og Bele, Irene (2012). Rammer og prioriteringer i skolens kvalitetsarbeid. I P. Haug (red.). Kvalitet i opplæringa. Oslo, Samlaget. (Fagfellevurdert)

Bachmann, Kari og Sivesind, Kirsten (2012). Kunnskapsløftet som reformprogram: fra betingelser til forventninger. I Englund, Tomas og Lundahl, Christian (red.). I: Vad räknas som kunskap? Läroplanteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. s. 242-260 Liber. (Fagfellevurdert)

Sivesind, Kirsten og Bachmann, Kari (2011). Forholdet mellom statlig styring og faglig skjønn. I J. Møller og E. Ottesen (red.). Rektor som leder og sjef. Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Oslo, Universitetsforlaget. (Fagfellevurdert)

Bachmann, Kari, Haug, Peder og Myklebust, Randi (2010). Med rett til å prestere. I E. Elstad og K. Sivesind (red.): PISA – Sannheten om skolen? Oslo, Universitetsforlaget. (Fagfellevurdert)

Bachmann, Kari, Sivesind, Kirsten og Bergem, Randi (2008). Regn med meg! Evaluering og ansvarliggjøring i skolen. I Gjert Langfeldt, Eivind Elstad og Stefan Hopmann (red.): Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Sivesind, Kirsten og Bachmann, Kari (2008). Hva forandres med nye standarder? Krav og utfordringer med Kunnskapsløftets læreplaner. I G. Langfeldt, E. Elstad og S. Hopmann (red.). Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Haug, Peder og Bachmann, Kari (2007). Kvalitet og tilpassing. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 4, 2007, 265-276.

Haug, Peder og Bachmann, Kari (2007). Mangfold, individ og fellesskap. I Jorunn Møller og Liv Sundli (red.). Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Høyskoleforlaget, Oslo.

Thygesen, Ragnar; Forlin, Chris; Keller, Clayton E. and Bachmann, Kari (2000). Internationalizing Special Education Through Interactive Desktop Videoconferencing. The Journal of International Special Needs Education. Vol. 3, 34-38. (Fagfellevurdert)

Haug, Peder og Bachmann, Kari (2007): Grunnleggjande element for forståinga av tilpassa opplæring. I Grete Dalhaug Berg og Kari Nes (red.): Kompetanse for tilpasset opplæring. Oslo, Utdanningsdirektoratet.

Afsar, Azita; Bachmann, Kari og Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan – etablerte forventninger og mulige forandringer. I Bedre skole: Lærerkvalifisering og godt lærerarbeid. Festskrift til Marit Dahls 70-årsdag 1. september 2006.

Bachmann, Kari (2004). Læreboken i reformtider – et verktøy for endring? I G. Imsen (red.): Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

Bachmann, Kari (2002). Læreplanens betydning for lærernes arbeid. I K. Nesje og S. Hopmann (red): En lærende skole. L97 i skolepraksis. J.W. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

Bachmann, Kari (2002). En lærende skole – Tiltak for kompetanseheving i Trondheim kommune. I K. Nesje og S. Hopmann (red): En lærende skole. L97 i skolepraksis. J.W. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

Sivesind, Kirsten og Bachmann, Kari (2002). Hva læreplanen kan – og ikke kan. I K. Nesje og S. Hopmann (red): En lærende skole. L97 i skolepraksis. J.W. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

Bachmann, Kari og Hohr, Hansjörg (1999). Den nye læreplanen – en trussel mot livsverdenen? I A.O. Telhaug og P. Aasen (red.) Både – og. 90-tallets utdanningsreformer i historisk perspektiv. Cappelen Akademisk Forlag.

RAPPORTER

Straume, S., Bachmann, K., Skrove, G.K., Nærbøvik, S. og Røvik, K. (2018). Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Arbeidsnotat 2018:3, Høgskolen i Molde/Møreforsking Molde.

Guri K. Skrove, Sølve Mikal Krekvik Nerland, Gøril Groven, Kari Bachmann (2017). Brukerundersøkelse - Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde. Møreforsking Molde Rapport nr. 1707

Bachmann, K., Haug, P. og Nordahl, T. (2016). Kvalitet i opplæringen for elever med utviklingshemming. Rapport til Rettighetsutvalget ved Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Arbeidsnotat 2/2016, Høgskolen i Volda. 

Guri K. Skrove, Gøril Groven, Sølve Mikal Nerland og Kari Bachmann. I UNG – Et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring. Rapport nr. 1612. Møreforsking Molde.

Guri K. Skrove og Kari Bachmann. Kvalitet i alle ledd. Samordning av hjelpetilbud til barn og unge. Rapport nr. 1606, Møreforsking Molde, 2016.

Bachmann, K., Skrove, G.K. & Groven, G. Evaluering av Den gode skoleeier. Kommuners arbeid med skoleeierrollen og erfaringer med skoleeierprogrammet. Rapport 1513, Møreforsking Molde AS, 2015.

Bachmann, K., Bergem, B. og Hervik, A. Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. En undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Rapport nr. 1516, Møreforsking Molde AS, 2015.

Groven, G., Skrove, G.K. & Bachmann, K. Fremtidens eldreomsorg. Kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune. Rapport 1512, Møreforsking Molde AS, 2015.

Skrove, G.K., Groven, G. & Bachmann, K. Sammen om rehabilitering i nærmiljøet. Sluttevaluering av "Livsnær livshjelp" – et samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere i Aure. Rapport 1506, Møreforsking Molde AS, 2015.

Skrove, G.K., Oterhals, G., Groven, G. & Bachmann, K. "Sulten og tørst, men Stikk UT! først" En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT!. Møreforsking Molde AS, 2015.

Kaurstad, G., Bachmann, K., Bremnes, H. & Groven, G. KS FoU-prosjekt nr. 134033. Trygg oppvekst – helhetlig organisering av tjenester for barn og unge. Rapport 1502, Møreforsking Molde AS, 2015.

Bergem, R., Bachmann, K., Halvorsen, L.J., Skrove G.K. og Yttredal, E.R. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Rapport nr. 71/2015, Møreforsking

Kaurstad, G., Witsø, E. & Bachmann, K. Livsnær livshjelp. Rapport 1403, Møreforsking Molde AS, 2014.

Kaurstad, G., Hoemsnes, H., Ulvund, I. & Bachmann, K. Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge i Kristiansund. Levekårsprosjektet i Kristiansund. Arbeidsrapport M 1402, Møreforsking Molde AS, 2014.

Kaurstad, G. & Bachmann, K. Kvalitet i alle ledd. En analyse av endringsbehov i utrednings- og behandlingslinjer for barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Arbeidsrapport M 1303, Møreforsking Molde AS, 2013.

Kaurstad, G., Bachmann, K. og Oterhals, G. Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv? Deltagernes opplevelse av tilbudet, endring i fysiske parametere og helseatferd etter 3 måneder. Rapport 1308, Møreforsking Molde AS, 2013.

Bergem, Randi, Båtevik, Finn Ove, Bachmann, Kari og Kvangarsnes, Marit (2006): Tidleg oppstart med nye læreplanar. Kartlegging av erfaringer med førebuing og iverksetjing. Arbeidsrapport nr 196, Møreforsking, Volda.

Bachmann, Kari E. og Haug, Peder (2006): Forskning om tilpasset opplæring. Rapportserien Høgskulen i Volda.

Bachmann, Kari E., Sivesind, Kirsten, Afsar, Azita og Hopmann, Stefan (2004): Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler – deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis. Hovedrapport, Evaluering av reform 97 – i regi av Norges Forskningsråd. Kristiansand, Høyskoleforlaget.

Sivesind, Kirsten, Bachmann, Kari E. og Afsar, Azita (2003): Nordiske læreplaner. Publikasjon 10, Læringssenteret, Oslo.

 

Publikasjoner

 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(3), s 345- 365 . doi: 10.1177/1474904116648175 Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth & Aarseth, Turid (2016). Integrated care pathways—A strategy towards better care coordination in municipalities? A qualitative study. International Journal of Care Coordination.  ISSN 2053-4345.  19(1-2), s 20- 28 . doi: 10.1177/2053434516649777 Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid; Bachmann, Kari Elisabeth; Gjerde, Ingunn & Skrove, Guri Kaurstad (2015). Mot samhandlingskommunen? : om endringer i kommunenes eksterne og interne relasjoner i møte med en nasjonal helsereform. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(3), s 109- 133 Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Skrove, Guri Kaurstad (2015). Hva med gråsoneelevene?, I: Peder Haug (red.),  Elev- og lærarrolla : vilkår for læring.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8846-2.  Kapittel 5.  s 85 - 111
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2013). Læreplaner – fra dokumenter til dokumentasjon, I: Rune Johan Krumsvik & Roger Säljö (red.),  Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1280-4.  Kapittel.  s 303 - 342
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Bele, Irene (2012). Rammer og prioriteringer i skolens kvalitetsarbeid, I: Peder Haug (red.),  Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8054-1.  Kapittel 2.  s 33 - 57
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2012). Kunnskapsløftet som reformprogram: fra betingelser til forventninger, I: Tomas Englund; Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.),  Vad räknas som kunskap? Läroplanteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola.  Liber.  ISBN 978-91-47-09985-6.  Kapittel 12.  s 242 - 260 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2011). Et felles nasjonalt tilsyn - om forholdet mellom statlig styring og faglig skjønn, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 3.  s 51 - 73
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder & Myklebust, Randi (2010). Med rett til å prestere, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 17.  s 298 - 317
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Kvalitet og tilpassing. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (4), s 265- 276
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Kvalitet og tilpassing. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  91(4), s 265- 276
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Mangfold, individ og fellesskap, I: Inger Furseth; Paul Leer-Salvesen & Paul Leer-Salvesen (red.),  Religion in late modernity : essays in honor of Pål Repstad.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251922111.  faglig_bok_forlag.  s 63 - 85
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2004). Læreboken i reformtider - et verktøy for endring?, I: Gunn Imsen (red.),  Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00443-1.  Del 2: Læreren mellom styring og frihet.  s 119 - 143
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). En lærende skole - tiltak for kompetanseheving i Trondheim kommune, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Etterord, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Læreplanens betydning for lærernes arbeid, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2002). Hva læreplanen kan - og ikke kan, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.  Kapittel.
 • Thygesen, Ragnar; Forlin, Chris; Keller, Clayton E. & Bachmann, Kari Elisabeth (2000). Internationalizing Special Education Through Interactive Desktop Videoconferencing. Journal of International Special Needs Education : JISNE.  Three, s 34- 38
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Hohr, Hansjörg (1999). Den nye læreplanen - en trussel mot livsverdenen?, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Både -og: 90-tallets utdanningsreformer i historisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0782-7.  s 137 - 157

Se alle arbeider i Cristin

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Hopmann, Stefan (2005). Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres konsistens og læreres praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2019). Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:1. Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Gammelsæter, Hallgeir; Skrove, Guri Kaurstad & Straume, Solveig (2018). Negotiating logics : Norwegian football clubs’ involvement in refugees inclusion into Norwegian football.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bremnes, Helge (2018). Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Rapport (Møreforsking Molde). 1806. Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Røvik, Kristin & Straume, Solveig (2018). Stang ut for økonomisk inkludering i idretten?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 38- 39
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth & Skrove, Guri Kaurstad (2018). Inclusion of refugees in Norwegian football clubs.
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Prevention of economic exclusion in Norwegian football. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:7. Vis sammendrag
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:2.
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:3. Vis sammendrag
 • Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2017). Verdien av mestring. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 42
 • Skrove, Guri Kaurstad; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2017). Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet. Rapport (Møreforsking Molde). 1707. Vis sammendrag
 • Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1601. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Kvalitet i alle ledd : samordning av hjelpetilbud til barn og unge. Rapport (Møreforsking Molde). 1606. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Nerland, Sølve Mikal & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). "I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring : resultater fra følgeforskningen. Rapport (Møreforsking Molde). 1612. Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger & Hervik, Arild (2015). Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre : en undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Rapport (Møreforsking Molde). 1516. Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad & Groven, Gøril (2015). Evaluering av "Den gode skoleeier" : kommuners arbeid med skoleeierrollen og erfaringer med skoleeierprogrammet. Rapport (Møreforsking Molde). 1513. Vis sammendrag
 • Bergem, Randi; Bachmann, Kari Elisabeth; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad & Yttredal, Else Ragni (2015). Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid..
 • Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2015). Fremtidens eldreomsorg : kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune. Rapport (Møreforsking Molde). 1512. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Bremnes, Helge & Groven, Gøril (2015). KS FoU-prosjekt nr. 134033 : trygg oppvekst - helhetlig organisering av tjenester for barn og unge. Rapport (Møreforsking Molde). 1502. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2015). Sammen om rehabilitering i nærmiljøet : sluttevaluering av "Livsnær livshjelp" - et samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere i Aure. Rapport (Møreforsking Molde). 1506. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2015). "Sulten og tørst, men Stikk UT! først" : en brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT!. Rapport (Møreforsking Molde). 1505. Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Kaurstad, Guri (2014). Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. International Journal of Integrated Care.  ISSN 1568-4156.  (Annual Conference Supplement) Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2014). Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. Vis sammendrag
 • Kaurstad, Guri & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Need for change : development of integrated care pathways for vulnerable children and adolescents. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1402. Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Rapport (Møreforsking Molde). 1417.
 • Skrove, Guri Kaurstad; Witsø, Elisabet & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Livsnær livshjelp : rehabilitering i nærmiljøet. Rapport (Møreforsking Molde). 1403. Vis sammendrag
 • Kaurstad, Guri & Bachmann, Kari Elisabeth (2013). Kvalitet i alle ledd : en analyse av endringsbehov i utrednings- og behandlingslinjer for barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1303. Vis sammendrag
 • Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth & Oterhals, Geir (2013). Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv? : deltagernes opplevelse av tilbudet, endring i fysiske parametere og helseatferd etter 3 måneder. Rapport (Møreforsking Molde). 1308. Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2013). Researching curriculum specification and freedom in Norway, In Wilmad Kuiper & Jan Berkvens (ed.),  Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe : CIDREE Yearbook 2013.  CIDREE: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe.  ISBN 978-90-329-2336-5.  Chapter.  s 163 - 188 Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder & Myklebust, Randi (2010). With the right to perform.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2010). Administrating Minds, Managing Hopes. The Movement toward Accountability and Individualization in Education.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2009). Forskning om tilpasset opplæring.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanen: en betingelse eller forventning? En sammenliknende studie av skolens respons på nye læreplaner i et styringsperspektiv.
 • Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2009). Responsibility and Accountability in Institutional Governance.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder & Solbrekke, Tone Dyrdal (2007). Gjesteredaktør i Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Gjesteredaktør i Norsk Pedagogisk tidsskrift nr. 4.
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Evaluation and Standardization. The Changing Role of Curriculum and Reform.
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer. Kommunikasjon.  ISSN 1502-3052.  (6)
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Haug, Peder (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College. 62. Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Haug, Peder (2006). Tilpasset opplæring - hva vet vi?.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Elevvurdering i Kunnskapsløftet - hva og hvorfor?.
 • Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove; Bachmann, Kari Elisabeth & Kvangarsnes, Marit (2006). Tidleg oppstart med nye læreplanar : kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing. Arbeidsrapport. 196. Vis sammendrag
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2006). Tilpassa opplæring.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2005). Læreplanens differens. Formidling av læreplanen til skolepraksis.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2003). Lærebøkenes rolle i læreres arbeid.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Hopmann, Stefan (2003). Hvordan formidles læreplanen? Om læreplanens og lærebøkenes betydning for læreres arbeid.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Hopmann, Stefan (2003). Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis. Synteserapport. http://www.program.forskningsradet.no/reform97/uploaded/nedlasting/Hopmann.doc.
 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2003). Nordiske læreplaner og den ukjente X.
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2003). Nordiske læreplaner. Publikasjon 10.
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2002). Education and Evaluation. The potential and actual perception of the Norwegian Curriculum Reform.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Hvilken rolle spiller lærebøkene for implementeringen av reform 97? Om materiellets nytte og muligheter for å endre forhold ved undervisningen.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Hvilken rolle spiller lærebøkene for implementeringen av reform 97? Om materiellets nytte og muligheter for å endre forhold ved undervisningen.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Afsar, Azita; Hopmann, Stefan & Sivesind, Kirsten (2002). hvordan formidles læreplanen? Hvilken rolle spiller lærebøker, kompetansekurs og evaluering for implementeringen? Forventninger og forandringer.
 • Hopmann, Stefan; Afsar, Azita; Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Hvordan formidles læreplanen? Hvilken rolle spiller lærebøker, kompetansekurs og evaluering for implementeringen? Forventninger og forandringer.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (1999). Store reformer og små forandringer? Norske utdanningsreformer på 90-tallet.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (1999). Utdanningsreformer i skolepraksis.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (1998). Gis livsverdenen rom i dagens skolepolitiske intensjoner? En analyse av L97 i spenningsfeltet mellom system og livsverden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:01 - Sist endret 1. nov. 2018 10:17