Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Enhet for utadrettet virksomhet
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

EUV-OFFAN001 Sertifisering i offentlige anskaffelser (Høst 2021–Vår 2022)

Om emnet

Introduksjon og grunnprinsipper (høst) 1 semester:

 • Innføring og gjennomgang av alle faser med relevante

 • Strategiske innkjøps- og konkurranseprinsipper

 • Forarbeid og prosjektarbeid

 • Behovsanalyse med målingsforberedelser

 • Spesifikasjon, behovsdekning og innovasjon

Konkurransefasen (vår) 2 semester :

 • Kunngjøring

 • Leverandørdialog

 • Evaluering, tildeling og begrunnelse

 • Klagehåndtering

 • Innsyn og offentligheta

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Læringsmål for 1. semester: Grunnprinsipper og forarbeid

Kandidatene skal etter gjennomført emne:

 

 • ha innsikt i og kjenne rekkevidden og opphavet til de gjennomgående grunnprinsippene som gjelder for offentlige anskaffelsesprosesser, samt anvende disse på konkrete praktiske og teoretiske eksempler

 • ha innsikt i de forskjellige fasene i en anskaffelsesprosess og kunnskap om de særskilte utfordringene som er knyttet til hver fase

 • skal kunne finne fram til rettslige problemstillinger ut fra en beskrivelse av en anskaffelsesprosess, drøfte problemstillingene og ta stilling til dem. Kandidaten skal videre kunne anvende hensynene i anskaffelsesregelverket i drøftelser av praktiske rettslige problemstillinger og se etiske utfordringer når det offentlige inngår kontrakter.

Den første fordypningsdelen av semesteret retter seg mot forarbeidsfasen. Derunder skal kandidatene:

 

 • være i stand til å strukturere og dimensjonere anskaffelsesprosjekter i lys av relevante omliggende forhold og de skal ha kunnskap om prinsippene for grunnleggende prosjektorganisering.

 • ha kunnskap om grunnleggende behovsanalyser og de skal være i stand til å fasilitere behovsdefineringsprosesser.

 • ha kunnskap om markeds- og konkurransesituasjonsanalyse og kjennskap til rammene for leverandørdialog.

 • ha kunnskap om etablering av målingsparametere og oppfølgingsregimer for kvalitetsmåling og kontraktsoppfølging.

Den andre fordypningsdelen av semesteret retter seg mot spesifikasjonsutforming. Derunder skal kandidatene :

 

 • være i stand til å materialisere utkommet av et definert behov i en konkretisert og anvendelig spesifikasjon.

 • ha innsikt i de forskjellige spesifikasjonstypene og hvordan disse samspiller med de øvrige konkurransedokumentene

 • ha innsikt i de forskjellige formene for kravstillelse og behovsbeskrivelse i spesifikasjonssammenheng og kunnskap om hvordan disse virker inn på konkurransesituasjonen og resultatet av konkurransen.

 • kjenne til hvordan spesifikasjonsutformingen kan påvirke eventuell oppfyllelse av øvrige overordnede målsetninger og samfunnshensyn.

Læringsmål for 2. semester: Konkurransefasen

Kandidatene skal etter gjennomført 2. semester:

 

 • ha innsikt i prinsippene som ligger til grunn for kunngjøring og konkurransegjennomføring og være i stand til å utarbeide eller tilpasse konkurransedokumenter for å gjennomføre de vanligste konkurranseprosedyrene

 • ha kunnskap om de øvrige aktuelle prosedyreformene.

 • skal være i stand til å kunngjøre konkurranser korrekt og effektivt, nasjonalt og internasjonalt, ved hjelp av de vanligste kunngjøringsløsningene og de skal ha innsikt i de forskjellige formene for leverandørdialog i kunngjøringsfasen, samt ha kunnskap om rammene for hvordan dialogen kan foregå.

Den første fordypningsdelen av semesteret retter seg mot kvalifikasjon av leverandører. Kandidatene skal:

 

 • kunne utarbeide kvalifikasjonsgrunnlag eller kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlag og gjennomføre kvalifisering av leverandører

 • ha innsikt i utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, kvalifikasjonsevaluering, rangering av leverandører og avvisning på grunn av forhold ved leverandøren.

 • ha kunnskap om kvalifikasjonsordninger og om relasjonen mellom kvalifikasjons- og tilbudsdelen av konkurransefasen.

Den andre fordypningsdelen av semesteret utgjør den største delene av læringsmålene og retter seg mot tilbudsdelen av konkurransefasen. Herunder skal kandidatene:

 

 • være i stand til å utarbeide eller tilpasse komplette konkurransedokumenter og gjennomføre korrekte valg av leverandører

 • ha innsikt i utformingen av tildelingskriterier med tilhørende dokumentasjonsformer, og særskilt kriterienes relasjon til det definerte behovet. Dette omfatter innsikt i sammenhengen mellom tildelingskriterier, spesifikasjon og kontrakt, samt kunnskap om forskjellige kontraktsformer.

 • ha innsikt i bruken av forskjellige evalueringsmodeller og hvordan disse influerer utkommet av konkurransen.

 • ha kunnskap om reglene for meddelelse om og begrunnelse av konkurranseresultatet og gjennomføringen av prosedyren frem til og med kontraktsinngåelse.

 • skal være i stand til å behandle klager og innsynskrav og skal derav også ha kjennskap til prosedyrene for klagebehandling og regelverket som regulerer innsynsadgangen.

Undervisnings- og læringsformer

Første del av studiet gir sertifisering som offentlig innkjøper – 30 studiepoeng – og andre del av studiet vil i tillegg gi diplom for fullført årsstudium, totalt 60 studiepoeng.

NB: Det er anledning til å kun gjennomføre første del av studiet, men det er ikke anledning til å gjennomføre andre del uten å først ha fullført første del.

Studiet er samlingsbasert med blant annet samlinger i Bergen (Universitetet i Bergen og NHH), Trondheim (NTNU), Oslo (BI) og Molde (HiMolde).

Det er lagt opp til 2 samlinger pr semester med varighet tre dager.

Deler av samlingene kan bli erstattet med fjernundervisning (nettbasert). I tillegg er det lagt opp til forberedelse og arbeidskrav både før og mellom samlingene.

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. aug. 2020 07:21:20