Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL300 Velferdsteknologi, produktdesign og industri (Høst 2018)

Om emnet

Som en naturlig forlengelse av VEL 100 og 200 vil VEL 300 omhandle implementering av velferdsteknologi, samt tas i bruk. Tema som mennesker og organisasjoner må jobbe med når velferdsteknologi skal implementeres vil bli belyst.

 

Aktuelle tema:

 •  Personvern og personsikkerhet, EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.

 • Endringsledelse.

 • Innovative anskaffelser.

 • IKT-terminolog, brukerteknologi, systemteknologi, samspill mellom teknologier hos bruker og institusjon og mellom institusjoner.

 • Menneske-maskin-interaksjon og brukergrensesnitt.

 • Implementeringsstrategi.

 • Gevinstanalyse.

 • Implementering av velferdsteknologi ses i sammenheng med kommunenes digitalisering.

 • Veikart for tjenesteinovasjon.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel å ha tatt emnene VEL 100 og VEL 200, men det er mulig å starte på VEL 300.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne forventes det at studenten:

Kunnskaper:

 •  har kunnskaper om personvern og personsikkerhet

 • gjør rede for ulike typer velferdsteknologiske løsninger og systemer som innebærer nye og endrede måter å levere tjenester på

 • har kunnskap om anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger

Ferdigheter:

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til valg av og implementering av velferdsteknologiske løsninger

 • kan delta i planlegging, anskaffelse, iverksettelse og oppfølging av velferdsteknologiske løsninger

Generell kompetanse:

 • kan delta i implementering av velferdsteknologiske løsninger

 • ivaretar brukernes og offentlige tjenesteleverandørers behov i møte med utviklere, produsentmiljøer og leverandører

 • kan innhente informasjon om velferdsteknologifeltets utvikling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, øvelser og gruppearbeid på samlingene, selvstudie.Samlinger på tre dager i to uker høsten. Fortrinnsvis tirsdag til torsdag.

Evaluering av emnet

Fortløpende muntlig og skriftlig evaluering.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juli 2020 04:32:01