Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Signe Gunn Julnes
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

AKS700 Avansert klinisk sykepleie - Kunnskapsgrunnlag i et sykepleie- og samfunnsvitenskapelig perspektiv (Høst 2020)

Om emnet

Emnet skal gi studenten bred kunnskap om den historiske og internasjonale utviklingen av avansert klinisk sykepleie, fagets kjerne-, funksjon- og ansvarsområder, sentrale verdier, lover og rettigheter, samt fagets vitenskapsfilosofiske og teoretiske kunnskapsgrunnlag. Emnet skal videre bidra med innsikt i helse- og omsorgtjenestens oppbygging, organisering og lovverk, helseutfordringer og sykdomstilstander i kommunale helse- og omsorgstjenester, pasienter og pårørendes reaksjoner og behov ved sykdom, kontekstuelle rammefaktorers betydning for utøvelse av personsentrert og kunnskapsbasert sykepleie, faglig ledelse, pasientsikkerhet og kvalitetssikring, samt samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten. Emnet er en introduksjon til studiets ulike emner, og skal legge grunnlaget for at studenten utvikles til selvstendige roller, funksjoner og ansvar som kan bidra til innovasjon og nytenkning i møte med utfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Sentralt i emnet er en helhetlig tilnærming til helse- og sykdom.

 

 

Tema

 

Avansert klinisk allmennsykepleie

 

 • Historisk utvikling, fagets kjerne-, funksjon- og ansvarsområder

 • Sentrale verdier, lover og rettigheter som regulerer utøvelse av AKS

 

Sykepleiens faglige- og vitenskapsteoretiske kunnskapsgrunnlag

 

 • Kunnskapsbegrepets ulike dimensjoner – relevans for sykepleiefaget

 • Forholdet mellom sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder

 • Kunnskapsbasert praksis og fagutvikling

 • Etikk og omsorgstenkning

  • Omsorg i spenningsfeltet mellom system og livsverden

  • Personsentrert sykepleie, kulturelt mangfold, pasient- og brukerinvolvering

 

Helseutfordringer og sykdomstilstander i kommunale helse- og omsorgstjenester

 

 • Sentrale utviklingstrekk hos pasientgruppene en møter i kommunale helse- og omsorgstjenester (fysisk, psykisk, sosialt)

 

Organisering og regulering av helsetjenesten

 

 • Helse- og omsorgstjenestens oppbygging, organisering og lovverk

 

Faglig ledelse

 

 • Pasientforløp, pasientsikkerhet og tjenestekoordinering

 • Undervisning, veiledning og brukerinvolvering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 

 • Inngående kunnskap om historisk utvikling og kjernekompetanseområdene til avansert klinisk sykepleie (AKS) nasjonalt og internasjonalt

 • Inngående kunnskap om verdier og lover som regulerer utøvelsen av AKS

 • Inngående kunnskap om etikk og omsorgstenkning i AKS

 • Inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens oppbygging, organisering og relevant regelverk

 • Inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse for kvalitet, pasientsikkerhet og tjenesteutvikling

 • Inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger i helsetjenesten

 • Inngående kunnskap om helseutfordringer og sykdomstilstander i kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Ferdigheter

 

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 •  

 • Analysere problemstillinger relatert til kontekst, rammefaktorer og strukturelle forhold som har betydning for utøvelse av avansert klinisk allmennsykepleie

 • Analysere problemstillinger relatert til personsentrert- og kunnskapsbasert praksis

 • Analysere problemstillinger relatert til kvalitet og pasientsikkerhet

 • Analysere helselogistiske utfordringer relatert tjenestekoordinering og samarbeid

 • Analysere problemstillinger relatert til undervisning, veiledning og brukerinvolvering

 • Analysere problemstillinger relatert kulturelt mangfold og likeverdige helse- og omsorgstjenester

 

Generell kompetanse

 

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 

 • Analysere etiske og juridiske problemstillinger relatert til kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester

 • Anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre gode helselogistiske løsninger for pasienter og brukere i helsetjenesten

 • Anvende sine kunnskaper på nye områder, som kan bidra til nytenkning i kommunale helse- og omsorgtjenester

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid med caseløsning, refleksjonsgruppe, selvstudie

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bestått/Ikke bestått

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:32:06