Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Ingeborg Ulvund
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

VHS730 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Høst 2020)

Om emnet

Emnet gir studenten utdypende kunnskap om ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepet, sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver og metoder i helsefaglig forskning, samt forskningsetiske normer og retningslinjer. Ulike databaser, litteratursøk og faser i forskningsprosessen inngår som en del i dette emnet.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes at studenten:

Kunnskap

 • har kunnskap om de mest sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver
 • har kunnskap om ulike metoder som brukes i helsefaglig forskning
 • har kunnskap om normer og retningslinjer for forskningsetikk
 • har kunnskap om forskningsprosessens ulike faser

Ferdigheter

 • kan gjennomføre et litteratursøk
 • ser sammenhengen mellom tema, problemstilling og valg av forskningsmetode
 • analyserer og forholder seg kritisk til kvalitative og kvantitative forskningsartikler

Generell kompetanse

 • anvender de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i faglige diskusjoner og skriftlige oppgaver
 • kan vurdere ulike faser i forskningsprosessen
 • reflekterer kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder, samt forskningens relevans og nytteverdi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminar, selvstudie, veiledning, deltakelse i basisgrupper og skriftlig refleksjonsnotat.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: %

 • Varighet: 1 Semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Etter avsluttet emne i Canvas

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 11:21:23