Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Liv Janne Raknes Brekke
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
1½ år

VHS732 Barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder (Vår 2020–Vår 2021)

Om emnet

Emnet gir spesialisert kunnskap om barn og unges fysiske og psykososiale helse og utvikling. Videre gir emnet kompetanse til å identifisere barn, unge og deres familiers ressurser, risiko for sykdom og skade og kompetanse i å avdekke skjevutvikling. Det legges vekt på kompetanse til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Et helsefremmende og primærforebyggende aspekt vektlegges. Studenten kan etter bestått emne anvende relevante metoder/verktøy i helsestasjon og skolehelsetjenesten i henhold til lovverk og Nasjonale faglige retningslinjer.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført videreutdanning forventes at studenten:

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om barn og unges normalutvikling og behov

 • har avansert kunnskap om helsesykepleiers ansvar for at barn, unge og deres familier får nødvendig kunnskap og ferdigheter til å mestre sin livssituasjon samt styrke deres iboende ressurser.

 • har inngående kunnskap til foreldrerollen i forhold til barn i ulike aldre, minortetsgrupper og levekår

 • har avansert kunnskap om brukermedvirkning og samarbeidets betydning for kontinuitet og kvalitet i arbeidet med barn og unge og deres familier

 • har inngående kunnskap om vold i nære relasjoner og psykisk helse

Ferdigheter

 • kan vaksinere i henhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram

 • vurdere behov for, foreskrive og administrere prevensjonsmidler

 • kan skape en relasjon der barn og unge og deres familie opplever tillit og trygghet

 • underviser og veileder barn og unge tilpasset alder og utviklingsnivå i tema knyttet til mestring av god helseatferd

 • avdekker og følger opp barn og unge som er i risiko for skjevutvikling  og som utsettes for vold i nære relasjoner, mobbing, netthets, seksuelle overgrep

 • kommuniserer med familier i ulike samfunnslag og kulturer

Generell kompetanse

 • utøver en kunnskapsbasert praksis og kritisk refleksjon i egen praksis  og ser betydningen av i livslang læring

 • anvender kunnskapsbasert teori og anerkjent metoder i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

 • forstår og respekterer ulike valg, forutsetninger, og vilkår i befolkningen for helseatferd

 • utøver helsesykepleie i tråd med lovverk, forskrifter og nasjonale retningslinjer og i tråd med etiske retningslinjer for sykepleiere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, basisgrupper, ferdighetstrening, temadager, muntlig fremlegg, selvstudie, arbeidskrav, gruppesamarbeid og kliniske studier.

Basisgrupper: 90% framøteplikt .

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse

 • Fremmøte:  80% påkrevd

Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte:  påkrevd

 • Kommentar: Muntlig fremlegg. Skriftlig innlevering.

Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte i basisgruppe

Fremmøte:  90% påkrevd

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 3 Dager

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler


Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 10:22:08