Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAR400 Produksjon av sjømat (Høst 2019)

Om emnet

Produksjon av sjømat og næringsmidler er strengt regulert for å sikre matvaretrygghet. Det er derfor viktig at all produksjon av sjømat imøtekommer både myndighetskrav (lover og forskrifter) og strenge kundekrav. Kunder i de internasjonale markedene er særlig opptatt av dette. Samtidig vil kravene variere mellom kunder og mellom markeder.

Sentralt i fremstilling av sjømat er ivaretakelse av god hygiene og sporing gjennom hele kjeden fra råvare til produktet er levert hos kunden til forbruk eller salg.

Når sjømat og andre næringsmidler skal eksporteres til kunder i globale markeder stilles det omfattende krav til dokumentasjon og sertifisering. Grunnlaget for denne dokumentasjonen oppstår tidlig i produksjonskjeden og blir sluttført i produksjonsfasen.

Dette emnet vil også berøre ulike former for konservering og emballering av sjømat.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskap om hvilke tiltak som sikrer mattrygghet
 • Ha kjennskap til produksjonsprosesser og krav knyttet til disse
 • Ha kunnskap om hvordan håndtering av fangst og slaktefisk kan påvirke produksjonsutbyttet og produktenes markedsverdi
 • Kunne bidra til at dokumentasjons- og sertifiseringskrav etterleves
 • Ha kunnskap om kvalitetsgraderinger, konserveringsmetoder og emballering av sjømat

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesing per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver innen gitte frister.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 10:21:46