Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Sebastian Alberto Urrutia
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

MAT780 Anvendt Statistikk (Høst 2020)

Om emnet

Kurset omhandler statistiske metoder som kan brukes for å analysere empiriske data som: Ulike metoder for hypotesetesting, enkel og multippel regresjon, ANOVA, non-parametriske tester, grunnleggende sannsynlighetsfordelinger, forventinger, variansanalyse og faktoranalyse, tester for sammenligning av grupper. Det legges vekt på at opplæringen skal være anvendt.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap om:

Avansert kunnskap om hvordan ulike statistiske metoder kan brukes innen helse-og omsorgsektoren.  Dette inkluderer forutsetninger for, og bruk av, statistiske metoder som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av et utvalg.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske analyser, tolke resultatene fra analysene, videreformidle hva som er blitt gjort, samt ha innsikt i svakheter og begrensinger med analysene. Studentene skal kunne anvende det de har lært på reelle problemstillinger og utføre analyser på egne data.

Kompetanse:

Kunnen analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor statistikk.

Kunne bruke statistikk til å bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

  • Andel: 25%

  • Varighet: Semester

  • Gruppering: Individuell

  • Karakterskala: Bokstavkarakter

  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

  • Kunngjøring ved kursstart

  • Støttelitteratur: Gunnar Løvas (2018) Statistikk for universiteter og høyskoler, 4.utgave, Universitetsforlaget, 4.utgave.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:22:29