Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Yauhen Maisiuk
 • Halvard Arntzen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT210 Statistikk II (Vår 2022)

Om emnet

Statistikk handler om å bruke data til å forstå mer av verden omkring oss. MAT 210 introduserer grunnleggende verktøy som konfidensintervall og hypotesetesting. Kurset gir et innblikk i de viktigste typene av tester som har stor betydning innenfor databasert forskning og beslutningsstøtte for virksomheter. Det legges vekt på praktiske eksempler med bruk av Excel. Mer konkret ser vi på sannsynlighetsfordelinger og stokastiske variable, analyse av ett og to utvalg ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske metoder, grunnleggende analyse av kategoriske data, korrelasjon og regresjonsanalyse.  Emnet omhandler også hvordan statistiske analyser kan utføres i praksis ved hjelp av dataverktøy. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Et introduksjonskurs i sannsynlighetsregning hvor normalfordeling og binomisk fordeling er blant temaene, f.eks MAT110 Statistikk I, eller lignende. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne være i stand til

 • Å bruke Excel til deskriptiv statistikk, grafiske fremstillinger av data, aggregering av data. 
 • Å beregne konfidensintervall for gjennomsnitt og proporsjoner, gitt passende data.
 • Å gjennomføre t - tester (ett-utvalg, to-utvalg, parede utvalg) basert på aggregerte data eller rådata (vha Excel). 
 • Å gjennomføre kji-kvadrat-tester for uavhengighet/sannsynligheter basert på aggregerte data eller rådata (vha Excel).
 • Å gjennomføre ikke-parametriske tester (Fortegnstest, Wilcoxon rang-sum) basert på aggregerte data eller rådata (vha Excel).
 • Å gjennomføre lineær regresjonsanalyse, inkludert hypotesetest/konfidensintervall for modellparametre, med Excel. 

Undervisnings- og læringsformer

5 timer forelesning og øvelse per uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 5
 • Påkrevde arbeidskrav: 4
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver med bruk av excel innen gitte frister.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i Canvas ved studiestart.

Aktuell litteratur:
Ubøe, Jan: Statistikk for økonomifag, Gyldendal Akademisk, 5. utgave.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 14:21:38