Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
  • Linda Yvonne Bøyum-Folkeseth
  • Odd Anders Bøyum-Folkeseth
  • Georg Inge Iversen Panzer
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR505 Statsrett (Høst 2018)

Om emnet

Emnet tar opp statsforfatningsretten, bl.a. forholdet mellom de tre statsmaktene, parlamentarismen, regjeringens og Stortingets kompetanse og domstolenes uavhengige stilling. Videre vil både de grunnlovfestede og traktatfestede menneskerettighetene bli behandlet. Emnet vil også gå inn på de konstitusjonelle og institusjonelle aspektene ved avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 

  • ha god forståelse av grunnleggende statsforfatningsrett, EØS-rett, menneskerettigheter og sammenhengen mellom disse

  • kunne føre juridiske resonnementer om konstitusjonelle spørsmål, herunder spørsmål som gjelder forholdet mellom Grunnloven og andre rettskilder, EØS-rett og menneskerettigheter

  • kunne benytte kunnskapene fra konstitusjonell og internasjonal rett til bedre å forstå det dynamiske samspillet mellom statsmaktene og mellom nasjonal og internasjonal rett

  • ha en forståelse for samspillet mellom makt, politikk og rett

Undervisnings- og læringsformer

5 timer forelesning pr uke evt samlingsbasert undervisning

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To hjemmeoppgaver, hvorav minst en må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 6 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved studiestart.

 

Aktuell litteratur:

Smith, Eivind: Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt perspektiv, siste utgave (Fagbokforlaget).

Haukeland Fredriksen, Halvard og Mathisen, Gjermund: EØS-rett, siste utgave (Fagbokforlaget)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. apr. 2020 04:33:21