Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Linda Yvonne Bøyum-Folkeseth
 • Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR110 Innføring i forvaltningsrett (Høst 2019)

Om emnet

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Innføring i forvaltningsrett tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven. I tillegg gis det innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten, herunder kort om hvem som fatter beslutninger i forvaltningen (personell kompetanse) samt kort om hva en avgjørelse kan gå ut på (materiell kompetanse).

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

JUR100 Innføring i juridisk metode.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR215 – Forvaltningsrett 5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter  gjennomført emne skal studenten

 • kunne drøfte juridiske spørsmål både når det rettslige grunnlaget er lovfestet og ulovfestet.Studenten skal kunne foreta selvstendig juridiske drøftelser.
 • identifisere samspillet mellom ulike rettslige grunnlag, konkretisert gjennom forholdet mellom forvaltningsloven og offentlighetsloven.
 • ha god kunnskap om forvaltningsrettslige prinsipper samt rettssikkerhetsbegrepet.
 • ha inngående kunnskap om hensynene som forvaltningsloven bygger på samt lovens systematikk
 • ha inngående kjennskap til de prosessuelle reglene i forvaltningsloven. I tillegg forventes det noe kunnskap om personell og materiell forvaltninsgrett
 • ha inngående kjennskap til når forvaltningsloven kommer til anvendelse, enkeltvedtak-/ og partsbegrepet, habiltetsreglene, utredningsplikten og retten til kontradiksjon, kravene til begrunnelse for enkeltvedtak og underrertning av vedtak, dokumentinnsyn herunder forholdet til offentlighetsloven, klagereglene samt adgangen til å omgjøre forvaltningsvedtak uten klage

Undervisnings- og læringsformer

Fire timer forelesninger og seminarer i uken, herunder 5 obligatoriske seminarer. Undervisningen starter primo oktober.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 5
 • Påkrevde arbeidskrav: 80 % deltakelse
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.

Eksamen

Vurderingsform: Digital skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 5 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2021 04:32:46