Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
  • Janne Woie
  • Marit Vestad
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR205 Arbeidsrett (Vår 2019)

Om emnet

Sentralt i kurset er den individuelle arbeidsretten, med de rettslige rammer rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med fokus på plikter og rettigheter som er etablert ved inngåelse av en arbeidsavtale og etterfølgende endringer i disse. Her kan spesielt nevnes endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overføring av en virksomhet til ny eier. Forhold gjeldende  arbeidstakers veksling mellom arbeidsmarked og trygdeordninger samt krav i lovgivningen til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er også berørt. Det fokusert even på utfordringer knyttet til utvikling av informasjonsteknologi og arbeidstakeres personvern.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • identifisere rettslige spørsmål innenfor arbeidsretten, da særlig den individuelle arbeidsretten
  • anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger innenfor sentrale deler av arbeidsretten
  • løse konkrete, praktiske spørsmål innen arbeidsrett

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesninger og oppgaver per uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
  • Antall arbeidskrav:
  • Påkrevde arbeidskrav: 2
  • Fremmøte: Ikke påkrevd
  • Kommentar: To arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. apr. 2020 00:22:25