Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Christina Berg Johansen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM700 Globale endringer og organisasjoner (Høst 2020)

Om emnet

 • Globalisering som modernitetsbetingelse: risiko, akselerasjon og geopolitik

 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser

 • Klimaforandringer, teknologi og øko-systemer

 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi

 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer

 • Nye globale reguleringsregimer 

 • Globaliseringens ideologi: kapitalismeformer og modstandsbevegelser

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • forstå 'risikosammfunnet' og ha innsikt i flere av nåtidens store globale utfordringer innenfor miljø, teknologi, politikk og økonomi
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer eller i skriftlige/mundtlige presentasjoner
 • ha reflektert over sin egen innleiring i globaliseringens problemer, muligheter og paradokser, og være i stand til å beskrive globaliserings effekt på individnivå med eget eller andre nære eksempler

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

Første samling foregår som en introduksjon til faget og til masteren som helhet, hvor de studerende møter forelesere, presenteres for faglige forventninger, jobber med ulike øvelser, danner arbeidsgrupper, skaper sammenheng og -hold, med videre. Denne samling har obligatorisk fremmøte.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 •  Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning

 • Antall arbeidskrav:

 • Påkrevde arbeidskrav:

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: Der er obligatorisk opmøte på hele introduksjonsseminaret

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg

 • Antall arbeidskrav: 1

 • Påkrevde arbeidskrav: 1

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: Gruppebaseret mundtlig præsentation af et af kursets teoretiske emner (som gives af kursusansvarlig til de enkelte grupper).

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 1

 • Påkrevde arbeidskrav: 1

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: 2-siders essay som afleveres midtvejs i semestret og gennemgås mundtligt med underviseren i korte, individuelle vejledninger.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 3 Dager

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:33:54