Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Erik Berg
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SAF201 Internasjonal politikk (Vår 2020)

Om emnet

Emnet tar opp følgende tema:

 • Det internasjonale politiske systemets utvikling og struktur
 • Samarbeidsformer og konfliktlinjer i internasjonal politikk
 • Norsk utenrikspolitikk
 • EU

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne ha kunnskap om grunnleggende trekk ved internasjonal politikk:

 • om relasjoner mellom suverene stater, både i dag og i historisk perspektiv
 • om internasjonalt anarki og organisering av transnasjonalt, internasjonalt og overnasjonalt samarbeid mellom stater
 • om krig og konflikter, men også om fredsskapende organisasjoner
 • om internasjonal politisk økonomi
 • om transnasjonale og globale utfordringer i dag.

2. Aktivt kunne forholde seg til ulike teoretiske perspektiv og tilnærmingsmåter i studier av internasjonal politikk

Undervisnings- og læringsformer

Intensivundervisning: 6 timer per uke + 4 dagssamlinger. Forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaveskriving. Undervisningen avsluttes med eksamen omkring 1. mars.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Innleveringsoppgave som kan leveres individuelt eller av max 3 studenter sammen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Evaluering av emnet

Obligatorisk arbeidskrav. Oppgavebesvarelsen må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

4 timers skriftlig eksamen (digital).

 

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:34:07