Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Trygve Lavik
 • Georg Inge Iversen Panzer
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SAF150 Examen Philosophicum (Høst 2021)

Om emnet

Examen philosophicum skal gi studentene en innføring i akademiske tenkemåter. Ex.phil. skal gi filosofiske perspektiv på akademisk kultur og dannelse, og på sentrale spørsmål i samfunnsvitenskapen.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Ingen

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalgte filosofiske emne som har relevans for samfunnsvitenskapen, for eksempel kunnskapsteori, etikk, politisk filosofi og språk- og argumentasjonsteori.

 

Ferdigheter og kompetanse

Studenten mestrer bruk av filosofiske begrep i analytisk og kritisk drøfting av problemstillinger fra samfunnsvitenskap og offentlig debatt

 

Undervisnings- og læringsformer

Ordinært tre timer undervising per uke. Undervisingen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Studenten skal skrive en øvingsoppgave.Øvingsoppgaven er gyldig i det semesteret den er levert inn.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Evaluering av emnet

4 timer skriftlig skoleeksamen

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 15:21:49