Trakassering

Høgskolen i Molde (HiM) har nulltoleranse for trakassering. Studenter og ansatte ved HiM skal ha en hverdag uten å oppleve trakassering. Dersom det likevel oppstår trakassering behandles dette i samsvar med de lover og regler som gjelder.

Introduksjon

HiM ønsker at arbeids- og studiemiljøet er preget av åpenhet, rettferdighet, likeverd og god
kommunikasjon. Av og til kan det oppstå motsetninger og uheldige relasjoner mellom
meninger, holdninger og personligheter, og særlig utfordrende kan dette være mellom
leder/medarbeider og lærer/student. Trakassering kan ha mange former, og dreier seg gjerne
om atferd og utsagn over tid. Vi kjenner hovedformene fysisk, utestengelse og verbal (inkl.
nettrakassering).

Dersom det oppstår motsetninger og uheldige relasjoner ønsker HiM at dette skal håndteres
på en ordentlig måte, slik at det f eks ikke gir tilløp til trakassering.
Arbeidsmiljøloven har visse regler om trakassering. Etter § 2-3 2. ledd bokstav d har
arbeidstaker plikt til å «sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart
arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på
arbeidsplassen». Det fremgår videre av § 4-3 3. ledd at arbeidstakere ikke skal utsettes for
trakassering eller annen utilbørlig opptreden.


Definisjoner

 • I denne handlingsplanen defineres trakassering som: diskriminering, krenkelse, mobbing og seksuell trakassering
 • Trakassering er uønsket atferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet.
 • Trakassering kan forekomme mellom ansatte, mellom student og ansatt og mellom studenter.
 • Diskriminering er forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne
 • Krenkelse er når det gjøres overtramp mot den enkeltes integritet.

Den som opplever å bli trakassert må ha mulighet til å si ifra og har rett til å bli behandlet på en skikkelig måte. Det er ønskelig at aktuelle forhold rapporteres på et tidligst mulig stadium.
Det beste er å ta det opp med vedkommende som trakasserer, men det må også være andre
muligheter.

Hva gjør du ved trakassering?

Ansatte og studenter som utsettes for trakassering, kan henvende seg til særskilte
kontaktpersoner som er gitt opplæring i hvordan de skal bistå dem som henvender seg.

Som student

 • avdeling for helse- og sosialfag: dekan
 • avdeling for logistikk: dekan
 • avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap: dekan
 • studiekontoret: studiesjef
 • studentrådgiver
 • internasjonale rådgivere/koordinatorer ved studiekontoret


I tillegg til å henvende seg til kontaktpersonene ovenfor, kan studentene rapportere om
trakasseringen gjennom høgskolens si-fra-ordning. Ordingen skal sikre at studentene har et
trygt og engasjerende læringsmiljø, og den kan brukes både når det er snakk om trakassering eller andre kritikkverdige forhold. Si-fra-ordningen finnes her.

Som ansatt

 • din personalleder, evntuelt høgskoledirektør hvis du blir trakassert av din leder
 • tillitsvalgte
 • verneombud/hovedverneombud
 • personal- og økonomidirektør

Andre kontaktpersoner kan være

 • HMS-koordinator
 • høgskoledirektør

Kontaktpersonenes oppgaver

 • Lytte til og veilede vedkommende i forhold til det problemet som presenteres.
 • Veilede i forhold til å fremme klage overfor den aktuelle ledelsen eller den anklagede.
 • Bistå den trakasserte i møter angående saken.
 • Plikt til å følge opp sakene, inkl. å registrere henvendelsene. Antall henvendelserrapporteres årlig til personal- og økonomidirektør som har koordineringsansvar for kontaktpersonenes arbeid.
 • Eventuelt veilede den trakasserte videre til andre hjelpetjenester.
 • Overholde taushetsplikten.

Saker som berører studenter

Studenter kan være en utsatt gruppe i forhold til trakassering. Forholdet mellom student og
faglærer/veileder kan være spesielt utsatt. For studentene kan det også være vanskelig fordi
de står overfor personer som har innflytelse på den videre studiesituasjonen. Det er svært
viktig at aktuelle problemer tas opp med noen som kan bidra til løsning av saken, for
eksempel studiesjef, dekan eller studentrådgiver.

Saker som berører ansatte

Ledere på alle nivåer har et særskilt ansvar for å håndtere og løse saker som omhandler
trakassering. Den som opplever trakassering har også et ansvar for å ta opp saken. 

Fremgangsmåte ved opplevd trakassering

Dersom trakasseringen vedvarer eventuelt til tross for at den er signalisert som uønsket, er
fremgangsmåten:

 • Legg frem saken muntlig for en av de aktuelle kontaktpersonene eller en annen person man føler tillit til. Her kan den trakasserte få hjelp til å finne ut om vedkommende har en sak man skal gå videre med, og i så fall hvilken fremgangsmåte som synes mest hensiktsmessig. Dersom saken skal gås videre med bør den helst gjøres skriftlig. Muntlige varsel om trakassering følges også opp.
 • Som med andre HMS-saker bør det tilstrebes å løse saken lokalt eller på det nivå som er mest naturlig ut fra sakens karakter.
 • Det kan være behov for å løfte saken til et høyere nivå spesielt i de tilfeller der:

Hvordan skal ledelsen håndtere denne type saker

Når ledelsen på det aktuelle nivå har mottatt en klage om trakassering følges HiMs rutine for
konflikthåndtering.
Tiltakene må stå i forhold til det som har skjedd. For ansatte kan tjenestemannsloven komme
til anvendelse, mens for studenter kan det gi følger for studieretten.

Ansvar

Alle henvendelser om trakassering tas alvorlig og behandles konfidensielt.
Forbud mot trakassering er hjemlet i en rekke lover: Arbeidsmiljøloven, diskrimineringsloven
om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og likestillingsloven. Påbud for
ledere om forebygging og hindring av trakassering er tatt inn i likestillingslovens § 15.

Forebyggende tiltak

Med forebygging menes å iverksette tiltak som skal hindre at trakassering finner sted. Dette
kan for eksempel være å arbeide for et generelt trygt og åpent miljø, holdningskampanjer,
utforming av retningslinjer og opprettelse av internt klage- eller kontrollsystem.

Forebyggende tiltak er som et minimum:

 • Informasjon. Ansatte og studenter skal få informasjon om HiM sitt arbeide mot trakassering, og om rettigheter og plikter de har i slike tilfeller.
 • Opplæring. Trakassering tematiseres jevnlig i aktuelle fora (ledermøter, AMU, HA-/HTA-møter, IAavtalerelaterte møter, LMU og pedagogisk forum). For studentorganisasjoner og ved fadderopplæring gis årlig opplæring ved semesterstart.

Ressurser

Etiske retningslinjer – i statstjenesten 2 og for Høgskolen i Molde 3
Mobbing i arbeidslivet – En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere 4
Mobbing på arbeidsplassen – Arbeidstilsynet 5

Revidering

Retningslinjene ble vedtatt av høgskolestyret 16.12.2015.
Arbeidsgiver ved Økonomi- og personalkontoret har ansvar for revidering av dokumentet i
nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste minst hvert tredje år, der vesentlige
endringer behandles i styret. Kontaktpersoner og annen relevant informasjon oppdateres
fortløpende

Publisert 9. okt. 2018 12:21 - Sist endret 5. mai 2022 13:32