Disputas: Ingrid J. Hogstad

Ingrid Johnsen Hogstad ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Possibilities and conflicts in professional encounters with young children experiencing parental illness and death. A sociocultural developmental perspective on child involvement”

Bilde av Ingrig Johnsen Hogstad.

Ingrid Johnsen Hogstad forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde. Foto: Jan Ragnvald Eide.

Tid og sted for prøveforelesning

Kl. 10.15 på rom A-1.020

Tittel på prøveforelesning

"Mulige konsekvenser av ulike teoretiske perspektiver i kvalitative analysestrategier"

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Dekan Heidi V. Haavardsen, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

Veiledere

Livestream fra prøveforelesning og disputas

 

Om doktorgradsarbeidet

Jeg har tidligere erfaring som profesjonell i møter med barn som venter på å miste- eller allerede har mistet sin mamma eller pappa på grunn av alvorlig sykdom, både som ansatt i barnehage, gruppeleder i sorggrupper for barn (Ahus) og som behandler i psykisk helsevern for barn og unge. Dette gav meg flere erfaringer som jeg ville forfølge. Da jeg jobbet i barnehage fikk jeg erfare hvordan barn uttrykker sorg på andre måter enn å snakke om det, gjennom lek, bruk av objekter og først og fremst at det kommer til uttrykk i samspill med andre og da ikke nødvendigvis gjennom eksplisitt uttrykk for sorg og smerte. I møte med faglitteratur om barn og sorg var det imidlertid lite å lese om sorg hos de yngste barna, de i barnehagealder i Norge. De minste utelates fra forskning og i praksis, ofte med begrunnelsen om at de er så små og at de dermed ikke har kompetanse til å delta. Dette medfører et kunnskapshull som stadig forsterker seg selv. I sorggruppene erfarte jeg at "ventesorg"-perioden som følger med alvorlig sykdom hos en mor eller far, syntes å være en mulighet barna som var etterlatt etter sykdom hadde, til forskjell fra barn berøvet ved brå dødsfall. Likevel var det en del barn som opplevde de ventede dødsfallene som brå dødsfall - hvorfor var det slik? Jeg ville forstå mer om hvordan profesjonelle kunne ha betydning i involveringen av barna, både ved å åpne- og begrense mulighetene til involvering.

Doktorgradsarbeidet mitt handler om barns deltakelse ved foreldres sykdom og død. I intervjuer med leger, sykepleiere og barnehagelærere har jeg spurt hvordan disse profesjonsutøverne erfarer sine møter med små barn. Ut fra svarene de gav har jeg analysert

  1. hvordan de profesjonelles måter å snakke om barna på kan henge sammen med hvordan de involveres,
  2. hvordan legene og sykepleierne håndterer det moralske dilemmaet når pasienten selv ikke ønsker at barnet skal involveres og
  3. hvordan de profesjonelle skaper mening om døden sammen i dialog med barna.

Analysene viser at individuelle tiltak, spesielt terapeutiske samtaler, får forrang framfor tiltak i barnas hverdagsliv. Doktorgradsarbeidet peker på at samtidens sterke fokus på den verbale samtalen begrenser de yngste barnas mulighet til deltakelse. 

Betydning for videre forskning

Når forskningsarbeidet påpeker det manglende fokuset på de yngste barna, kan det bidra til at denne gruppen løftes mer i forskningen fremover. Forskningsarbeidet er dessuten et tverrfaglig prosjekt som er med på å bringe kulturpsykologisk kunnskap inn i et forskningsfelt dominert av praksisnær klinisk forskning. Samtidig har problemstillinger knyttet til foreldredød vært lite belyst innen kulturpsykologien, så forskningsarbeidet løfter en ny problemstilling innen dette fagfeltet. Helt konkret gir forskningsarbeidet kunnskap nyttig for videreutvikling av fagprosedyrer for ivaretakelse av barn som pårørende. 

Forskningsarbeidet kan være med å belyse "tatt-for-gitt"- oppfatninger om barn, sorg og døden som vi alle bærer med oss, som både foreldre og fagpersoner, og som har betydning for hvordan vi involverer barn, men som ikke nødvendigvis stemmer.

Ingrid Johnsen Hogstad (36) kommer fra Molde.  Hun innehar en master i psykologi, Kultur- og Samfunnspsykologi (Mphil in Psychology), fra UiO fra 2012. Hun er ansatt som høgskolelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.  Under doktorgradsstudiet har hun vært tilsatt som ph.d.-stipendiat ved samme avdeling.

Publisert 25. feb. 2021 13:23 - Sist endret 21. mars 2021 16:34