Strategi 2025

Strategi 2025  ble vedtatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Molde, 21. mai 2019

 

Innledning

Dette strategidokumentet er en overordnet beskrivelse av Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde), sine viktigste mål, og angir hovedretningene for høgskolen.  

Når strategien er vedtatt skal arbeidet fortsette ved at de faglige avdelingene og administrasjonen hver for seg, og i samarbeid, konkretiserer hvordan de skal bidra til å oppfylle de overordnede målene som settes i strategien. Disse handlingsplanene skal beskrive avdelingens virksomhet, og angi tiltak og milepæler som er knyttet opp til de overordnede målene. 

Dette dokumentet inneholder en kort analyse av trender og utfordringer som danner bakteppet for strategien og skisserer verdigrunnlaget før målene i strategien angis i fem overordnede områder. Hele målstrukturen vises innledningsvis i en illustrasjon, og dokumentet følger inndelingen fra illustrasjonen videre inn i tekstdelen. 

I dokumentet refererer vi også utviklingsavtalen som Høgskolen i Molde har inngått med Kunnskapsdepartementet. Den er en viktig komponent i tildelingsbrevet vårt og dermed førende for vår virksomhet. 

Strategien er ikke endelig, uttømmende eller ekskluderende, men setter opp noen av de sentrale forventningene til oss selv, for de neste 6 årene.  I tillegg gjelder de til enhver tid gjeldende sektormålene og styringsparameterne, samt utviklingsavtalen HiMolde har inngått med Kunnskapsdepartementet.  

Trender og utfordringer (T)

T1: Demografiske og strukturelle endringer

Vi opplever en sterk sentralisering i Norge, dels som et resultat av globalisering og behovet for å bygge opp enheter som er tilstrekkelig sterke til å konkurrere på et internasjonalt marked. Samtidig er vi midt inne i en regionreform. Med relevant kompetanse kan vår region påta seg større oppgaver på vegne av staten. Dette vil kunne gi bidra til nye arbeidsplasser med utspring i forskning, utvikling, innovasjon og undervisning. 

T2: Teknologiske endringer og globalisering

Digitalisering og robotisering gjør det mulig for norske bedrifter å konkurrere med lavkostland uten at produksjonen flyttes ut av landet. Samtidig vil det sannsynligvis føre til store endringer i vårt lokale arbeidsliv. Omstillingen krever evne til å nyttiggjøre seg slik muliggjørende teknologi, på et personlig plan gjennom videreutdanning og på et institusjonelt nivå, gjennom nye forretningsmodeller. Ny teknologi vil legge grunnlaget for helt nye næringer, og da må kunnskapen som vi formidler ved Høgskolen i Molde holdes oppdatert gjennom forskning og direkte formidles i nye studietilbud til våre studenter. 

T3: Miljø og bærekraft    

Endringene i miljøet og særlig klimaeffektene av menneskeskapte utslipp er mer merkbare enn noen gang. Vi har et felles ansvar for å bidra til at FNs bærekraftmål nås. Høgskolen i Molde stiller seg bak målene. Studieprogrammene vil ta en tydelig posisjon og bidra til en kunnskapsbasert utvikling av samfunnet i en bærekraftig retning. 

T4: Utvikling av velferden i samfunnet 

De samfunnsmessige endringene slik som økt levealder og økte krav til velferd, tilsier økt satsing på kompetanse og kunnskap, blant annet innen helse- og velferdsområdet. Dette krever i sin tur flere sykepleiere, vernepleiere og fagansatte med master- og doktorgrader både kommunene og i helseforetakene framover. Men også høgskolens utdanninger innen logistikk, økonomi og samfunnsvitenskap skal gi nyttig kompetanse til å takle de fremtidige velferdsutfordringene. Høgskolen i Molde vil til enhver tid så godt som mulig oppfylle dette sentrale samfunnsoppdraget.

Verdigrunnlag (V)

V1: Akademisk frihet og kunnskapens egenverdi

Som en akademisk institusjon ligger idealene om akademisk frihet og kunnskapens egenverdi som helt sentrale kjerneverdier for Høgskolen i Molde. Det er viktig å hegne om akademisk frihet, ytringsfrihet, kritisk tenkning og vitenskapelig utvikling. Dette er et ansvar som både institusjonen og den enkelte ansatte har, og som kommer samfunnet til gode. Faglige ansatte skal gis forutsetninger for å utvikle sine forskningsmessige interesser.

V2: Kunnskapsbasert samfunnsutvikling

Høgskolen i Molde skal legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av samfunnet, regionen og arbeidslivet. Vi spiller på omgivelsene, beliggenheten og våre faglige avdelingers solide bidrag til å kunne nyttiggjøre oss ressursene som finnes her til verdiskapning, innovasjon og sosial utvikling. 

V3: Inkluderende utdanninger med livslang læring

Høgskolen i Molde setter studenten i sentrum. Vår undervisning skal være det aller beste utgangspunktet for studentenes fremtidige yrkesliv. 
Vi skal bidra til at de får være med på forskning, formidle sine idéer og reflektere over hva de kan innebære for dem og omverdenen. Gjennom forskning, formidling og refleksjon skal både undervisere og studenter oppleve mestring og personlig utvikling.  

V4: Fremme bærekraftig forbruk og produksjon 

Høgskolen i Molde skal tilby forskningsbaserte og internasjonalt orienterte utdanninger som gir innsikt og muligheter for studentene, bærekraftig utvikling og fremtidsrettet innovasjon i arbeidslivet.  


Basert på vår visjon, de trender og utfordringer vi ser og verdiene vi legger til grunn, slik disse er beskrevet ovenfor, så skisseres fem overordnede innsatsområder for Høgskolen i Molde, med tilhørende definerte satsingsområder under hver av dem: 

Fremragende utdanninger (U)

U1: Forskningsbaserte utdanninger 

Vi skal tilby det fremste innen forskningsbaserte utdanningsprogrammer. 

For oss betyr det at:

 • Høgskolen i Molde skal tilstrebe faglige tilsettinger med riktig kompetanseprofil, dvs at vi er forskningsaktive i de fagene det undervises i ved høgskolen
 • Avdelingene må ha langsiktige rekrutteringsplaner og følge opp behovet for ansattkompetanse som bidrar til at forskning omsettes i god undervisning og vice versa
 • Grunnleggende universitets- og høgskolepedagogikk er viktig.  Høgskolen skal kreve slik dokumentert kompetanse av sine faglige ansatte, og legge til rette for nødvendig pedagogisk etterutdanning. Tilpasning av undervisningsformer, riktig nivå av digitalisering og gjennomtenkt studentaktivisering må også være en del av studie- og undervisningsledelsen 

U2: Variert og engasjerende undervisning 

Gjennom Stortingsmelding nr 16 «Kultur for kvalitet» er det tydelig kommunisert hvilke forventninger regjeringen har til høyere utdanning. Høgskolen i Molde sin strategi må også gjennom avdelingenes eget utviklingsarbeid utforme tiltak som innfrir dem. Måloppnåelse kan blant annet identifiseres gjennom studiebarometeret, kursevalueringer, kvalitetsgrupper og andre evalueringer. 

For oss betyr det at: 

 • Merittering av fremragende undervisere skal følges opp med dokumenterte resultater, som innebærer både kvalifisering gjennom etterutdanning i UH-pedagogikk og egen didaktisk forskning og refleksjon
 • Vi skal bidra til å etablere pedagogiske team og styrke samarbeidet mellom undervisere
 • Høgskolen vil arbeide for å videreutvikle prinsipper og metoder for god undervisning som kan komme flere til gode
 • Videre utvikling av forskningsbasert undervisning skal påskyndes i en retning der studenter kan delta i forskningsprosjekter og forskningsprosjekter bør inn i undervisningen
 • Vi vil heve undervisningskvaliteten ved hjelp av et differensiert sett av virkemidler, blant annet digitale verktøy.  Måloppnåelse kan identifiseres gjennom studiebarometeret, kursevalueringer, kvalitetsgrupper

U3: Et velfungerende og effektivt kvalitetssystem

Vår kvalitetshåndbok er en viktig del av strategien for høgskolen. 

Studieprogrammene skal være basert på forskning og utviklingsarbeid, relevant erfaring fra arbeids- og samfunnsliv og ivareta nasjonale og internasjonale perspektiver. Sammenhengen mellom utdanning og forskning og mellom undervisning og forskning skal vektlegges. 

Studentene skal møte et godt og helhetlig læringsmiljø som ivaretar både fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske aspekter. Læringsmiljøet skal bidra til å fremme læring og studentengasjement og stimulere til at studenter fullfører på normert tid. 

Høgskolen i Molde skal ivareta sitt samfunnsoppdrag ved å bidra til å møte regionale og nasjonale behov for arbeidskraft, bidra til kompetanseutvikling og livslang læring, samt være en aktiv kunnskapsformidler regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette krever en god og integrert kvalitetskultur ved Høgskolen i Molde.

Studiebarometerets relevante indikatorer skal vise forbedring i perioden. Vår utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er også en avtale med studentene om at vi skal vi skal videreutvikle studieporteføljen og øke utdanningskvaliteten  

Kravene til kunnskap og kompetanse i arbeids- og samfunnslivet blir stadig større. Det krever at høyskolens utdanningstilbud kontinuerlig utvikles i samarbeid med arbeidslivet, er basert på oppdatert forskning og at kunnskapen formidles med høy pedagogisk kvalitet. 

Det krever videreutvikling av faglig og pedagogisk kompetanse, og utvikling av personalet slik at Høgskolen i Molde alltid tilbyr relevant, variert og fleksibel forskningsbasert undervisning av høy kvalitet. For å nå dette målet er vi avhengig av dialog og samarbeid med studentene:

 • Alle gradsgivende studieprogram skal gjennomgå en fullstendig kvalitetsevaluering hvert 6. år. Studentene skal medvirke i arbeidet
 • Studiets relevans for samfunns- og arbeidslivet, og kandidatene, er viktig. Dette måles jevnlig som fastsatt i utviklingsavtalen
 • Studiebarometeret gir mange indikasjoner på utviklingen i programmene våre, og høgskolen skal hvert år følge opp disse tilbakemeldingene med egne avdelingsvise tiltak
 • Høgskolen i Molde skal føre tilsyn med alle emnene vi gir, og gjennomføre emneevalueringer, program- og studieårsevalueringer (underveis- og til slutt) 
 • Alle kvalitetsteam skal ha gjennomført og protokollert møte i samarbeid med studentene minimum to ganger hvert semester 

Studiekvalitetsarbeidet er organisert under rektors ledelse, der studiesjef, viserektor for utdanning og dekanene har klare ansvar og oppgaver.  

Forskning med rekkevidde (F)

F1: Publisering på toppnivå

Vi skal ha ambisjoner om å publisere mer, og på et høyt nivå. 

Det bør etterstrebes en balanse mellom publisering ut fra hensynet til merittering og hensynet til samfunnsmessig formidling tilpasset fagenes egenart.  

Forskningsgruppenes handlingsrom skal økes, blant annet for å kunne arrangere faglige møter og konferanser. Det må også prioriteres ressurser slik at man kan få mer tid og kompetanse på almen formidling i tidsskrifter og kronikker.

Vi skal utrede, teste og evaluere en ordning som forsterker incentivene for de som skaffer eksterne forskningsmidler. 

Vi ønsker å se en økning i de relevante indikatorene hvert år i perioden.  Høgskolen i Molde skal legge til rette for forskningens synlighet og anvendelighet.

F2: Ambisiøse prosjekter

For å øke tilfanget av eksterne prosjekter som finansierer innkjøp og stipendiater, må vi på en bedre måte enn før kunne stille egne ressurser til rådighet for å kunne skrive søknadene som trengs til Forskningsrådet og EUs mange programmer. 

Eksterne finansieringsmulighetene er pekt på spesielt siden de krever egeninnsats fra en organisasjon, arbeidslivspartner, bedrift eller offentlig etat (eller konsortium av slike), som skal nyttiggjøre seg forskningen vår på kort eller lengre sikt

Vi vil utvikle mer samordnet innsats for å styrke ekstern finansiering, både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. 

Egne strategiske midler skal i større grad brukes til forprosjekter som resulterer i søknad om ekstern finansiering. Målene for perioden er: 

 • Øke aktiviteten i forskningsgruppene for å kunne utvikle flere søknader og øke publiseringsaktivitet
 • Alle vitenskapelig ansatte skal delta aktivt i minst en forskningsgruppe
 • Større overvåkning på utlysninger og styrket kompetanse til søknadsskriving
 • Vi skal bidra til mer samarbeid med Møreforsking Molde AS og på tvers av avdelingene. 
 • Vi skal invitere masterstudenter inn i forskningsgrupper

Deltagelse i flere internasjonale prosjekter skal prioriteres høyere og vi skal bli flinkere til å utnytte støtteordningen som finnes i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, DIKU og EU, i samarbeid med andre UH-institusjoner og Møreforsking Molde AS

F3: Internasjonal forskning med regional relevans

Høgskolen i Molde skal bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud. Vi skal etablere utveksling og prosjektsamarbeid med internasjonale universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land. Dette omfatter også utveksling og gradssamarbeid.  Dette skal, direkte eller indirekte, komme det regionale samfunns- og arbeidslivet til gode, enten ved at det inngås forskningsprosjekter som involverer regionale aktører eller det hentes inn internasjonale foredragsholdere/forskere med lokal relevans. 

F4: Internasjonalisering

Alle våre studenter og ansatte skal gjøres kjent med mulighetene som finnes for internasjonal utveksling og prosjektsamarbeid. Finansiering og studieprogrammodeller skal tilrettelegges slik at flere reiser ut. 

Dersom det ikke finnes utvekslings- eller samarbeidsavtaler som passer for våre regionale samarbeidspartnere, studenter og ansatte, skal det jobbes for å få slike etablert.  

Høgskolen i Molde har mange internasjonale gradsstudenter og mange ERASMUS-samarbeidsavtaler. Vi bør forsøke å utnytte dem bedre, prioritere publisering med internasjonale miljø og generelt ha gode rutiner for internasjonal utveksling for studenter og ansatte.

Samspill med arbeids- og samfunnsliv (A)

A1: Attraktive studieprogrammer for studentene og arbeidslivet

I økende grad etterlyser omgivelsene våre (arbeidsliv og politikere), mer relevante og fleksible studietilbud. Vi bør tilstrebe å formidle kunnskap med lang holdbarhet. Samtidig bør våre programmer være enkelt tilgjengelig for alle, f.eks ved mulighet til å ta enkeltemner i kombinasjon med arbeid. Mange har behov for å høyne sin kompetanse, eller tilegne seg helt nye kunnskaper. 

Dette kan vi bidra til å etablere på flere måter, og avdelingene skal selv utarbeide sine egne utviklingsplaner for dette. Men i lys av relevanskravet er følgende, blant annet, å anse som viktige faktorer: 

 • At studentene får realisert og utviklet sine faglige interesser og refleksjonsevner
 • At vi involverer arbeids- og næringsliv, offentlig virksomhet og administrasjon samt i dialog og evaluering av våre studieprogrammer
 • At vi vil øke fleksibilitet og attraktivitet for studietilbudene våre slik at flere som er i arbeid velger å benytte seg av muligheten vi tilbyr til videreutdanning gjennom studiepoengsgivende emner 
 • At vi benytter oss av Internasjonalisering og annen utveksling: Høgskolen i Molde skal for alle studieprogrammer tilrettelegge og oppmuntre til utveksling av en slik art og omfang at vi på relevante indikatorer skårer bedre enn gjennomsnittet for sektoren
 • Alle studieprogram skal vurdere hvordan FN’s bærekraftmål skal inkluderes i undervisningen

Utviklingen av eksterne forskningsprosjekter er ved siden av undervisningen vår det anslagspunktet mot omgivelsene som skal være høyst prioritert i utviklingen frem mot 2025.  Det gir oss tilgang på verdifull empiri, gjør det lettere å bidra til regional utvikling og tilpasse studieprogrammene våre slik at de er optimalt egnet for den jobben vi skal gjøre som utdanningsinstitusjon, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksterne prosjekter innebærer også ytterligere muligheter til å finansiere virksomheten. 
Høgskolen i Molde har fått et spesielt ansvar for å gi et bredere utdanningstilbud i Kristiansund. 

A2: Kompetanse for et samfunn i endring

Samarbeidsavtalen med NTNU, fellesgraden med Høgskulen i Volda og internasjonale samarbeid skal gi merkbar mernytte for både HiMolde og regionen, ved å trekke økt kompetanse til både høyskolen og regionen.

Vi skal ha et oppdatert og allsidig videre- og etterutdanningstilbud innenfor institusjonens fagområder. Høgskolen i Molde skal bli en synlig og ettertraktet leverandør av utdanninger som passer for både førstegangsstudenter og arbeidstakere  

Vi skal utdanne studenter med kritisk refleksjonsevne som gjennom utdannelsen får forutsetninger for aktiv samfunnsdeltakelse.

Digitalisering og andre måter å gjøre emnene våre fleksibelt tilgjengelig på må tas inn i studieprogramplanlegging og studieledelsens ansvarsområde 

Det må gjennomføres enda bedre kandidatkartlegginger, slik at vi får et riktig bilde av bakgrunn og behov for alle studentene våre.  

Målsettingen er å få en økning i antall studenter som kombinerer jobb og studier hos oss.   

A3: Bærekraft, innovasjon og fornying

Høgskolen i Molde skal utdanne kandidater som vil bidra til kvalitetsforbedring, innovasjon og bærekraftig verdiskapning hos sine fremtidige arbeidsgivere. 

Avdelingene må med utgangspunkt i sine faglige aktiviteter ha en til enhver tid oppdatert handlingsplan for å konkretisere strategien for de relevante bærekraftmålene. 

Høgskolen i Molde skal bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.      

En viktig del av innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet er at Høgskolen i Molde skal videreutvikle sin Technology Transfer Office (TTO). TTO-arbeidet i Molde må markedsføres overfor, kobles til og utnyttes sammen med arbeidslivet og offentlig innovasjon i regionen. 

Tilbudet om delfinansiering av utviklingsarbeid som bygger på forskning ved høgskolen skal forbedres gjennom at vi sammen med oppfinnere og gründere blant høgskolens ansatte og studenter søker om støtte fra FORNY eller lignende programmer i forskningsrådet. 

Sosialt studiemiljø (S)

S1: Flere studenter til Høgskolens studiesteder

Høgskolen i Molde skal øke sitt studenttall. Vekst vil gi strukturell og økonomisk robusthet, regionale ringvirkninger og god utøvelse av samfunnsoppdraget. En faglig forsvarlig vekst kan realiseres gjennom bedre søkertall, større opptak, flere studieprogrammer og internasjonale tilbud, eller en kombinasjon. 

Handlingsplanen må for hver avdeling angi konkrete vekstambisjoner, selv om det ikke er mulig å sette mål for vekst på samme måte for alle fagområdene. Men for alle fagområdene må det søkes enten å ville få flere studenter, flere eller nye studieprogrammer, alene eller i samarbeid med andre institusjoner. I lys av utvekslingsmålet som er satt for sektoren, må internasjonale muligheter undersøkes spesielt. 

Vekst vil også innebære flere stillinger, og som en lokal aktør med mulighet til å bygge opp et miljø av kompetansearbeidstakere, er dette et viktig bidrag til regional utvikling.  Men det viktigste må likevel være at vi har den rette bemanningen til å nå målene våre. 

Høgskolen i Molde skal ha vekst, fleksibilitet og relevans i sine studieprogrammer uten at det går på bekostning av ambisjonen om å dekke opp faste oppgaver med faste ansettelser. Derfor må avdelingene gis mulighet til langsiktig planlegging og bemanning. 

S2: Campus med gode studiefasiliteter, et sted studentene ønsker å være

Vi skal ha en campus som lever, der studenter trives og tilbys fleksibel og allsidig pedagogikk i et stimulerende læringsmiljø. 

Varierte arbeidsplasser for studentene, både leseplasser, stilleplasser, grupperom og sosiale soner, er viktige forutsetninger for et godt arbeidsmiljø på campus, og tilbudet må derfor styrkes.

Ved begge studiesteder, i Molde og Kristiansund, skal campusene være et strategisk verktøy for å for å oppnå de faglige ambisjonene. Campusene skal tilby gode arbeidsforhold for studenter og ansatte, og innby til samarbeid og samhandling både innad på campus og ut mot samfunnet. Det skal utvikles en egen, langsiktig campusutviklingsplan for Molde campus i løpet av 2019. I Kristiansund skal man i løpet av 2019 avgjøre hvor Høgskolen i Molde skal tilby sin undervisning i fremtiden. Resten av perioden skal det jobbes for å realisere de første delene av planene, og legge til rette for de mer langsiktige delene.

S3: Utvikle campusbyene

Studentene våre skal få et rikt tilbud på campus, og i sitt eget studentfellesskap kunne utvikle relasjoner og sosiale aktiviteter som de selv råder over og styrer. For å kunne drive sin egen identitets- og kulturbygging er det viktig at studentfellesskapet har fasiliteter og lokaler som de kan gjøre dette, f.eks studenthus og/eller idrettshall. Vi vil bidra til at innbyggerne i begge byene kjenner til campusene, blir kjent med tilbudene i vårt studentmiljø, og at begge byene er gode studentbyer. Det er vår ambisjon at byenes innbyggere så vel som våre studenter skal føle tilhørighet, trivsel og stolthet over å være campusby. Relevante undersøkelser, som SHOT (Studentenes Helse Og Trivselsundersøkelse) bør brukes som hjelp i videreutviklingen av studentbyene.

Solid organisasjon (O)

O1: Trygghet fra diskriminering og trakassering 

Høgskolen i Moldes har ingen toleranse eller tålmodighet med diskriminering, mobbing, trakassering  og seksuell trakassering. Som ansatte ved en norsk akademisk institusjon har vi stor påvirkningsmulighet for samfunnet. Vi er i kontakt med en mange ungdommer og får ansvar for viktige faser i menneskers liv. Noen kan være i en sårbar situasjon. Vi skal alltid opptre ansvarlig, klokt, respektfullt og med omtanke for andre mennesker.  

O2: Menneskelige ressurser på toppnivå

Vi ønsker i så stor grad som mulig å rekruttere de beste medarbeiderne til Høgskolen i Molde. Ved de faglige avdelingene ønsker vi som hovedregel å prioritere ressurser til faste førstestillinger og stipendiater til alle avdelingene. Vi skal søke å unngå midlertidighet, der det ikke svekker tilbudet om faglig oppdatert, relevant og spennende formidling til studentene eller behovet for utviklingsprosjekter med kortere tidshorisont. 

O3: Kompetent og effektiv administrasjon

Høgskolen i Molde skal ha en effektiv og endringsdyktig administrasjon som understøtter utdanningsinstitusjonens samfunnsoppdrag og vekstambisjoner, og bidrar til at den faglige virksomheten kan utøves godt og at studentene gis nødvendig hjelp og støtte. 
Arbeidsprosesser skal være rasjonelle og preges av høy kvalitet. Kvaliteten i administrasjonens arbeid skal videreutvikles ved å ha gode ordninger for kompetanseutvikling for medarbeidere og ledelse. 
Et godt samarbeid mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte skal prioriteres, og de tillitsvalgtes medvirkning og medbestemmelse (ref. Hovedavtalen) er et viktig bidrag. 

Ved siden av videreutvikling av daglig drift trekkes to større utviklingsprosjekt frem som hovedoppgaver for administrasjonen de nærmeste årene; digitalisering og campusutvikling.

Utviklingsprosjekt 1 - digitalisering:

I dette arbeidet gjelder det å nyttiggjøre seg sektorløsningene som vi sammen med de andre institusjonene finner frem til. Digitalisering skal enten heve kvaliteten eller effektivisere/forbedre arbeidsprosessene. Kunnskapsdepartementet har utviklet en egen «Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, 2017-2021». Høgskolen i Molde skal jobbe aktivt med denne strategien, og digitaliseringsarbeidet skal settes mer i system. Hovedsakelig skal valgte sektorløsninger velges, i stedet for egenutvikling. Ved innføring av nye systemer skal våre egne arbeidsprosesser evalueres. Effektiviseringsgevinster og/eller kvalitetsheving skal synliggjøres. Høgskolen i Moldes ansatte ønsker å delta i utviklingsarbeid i sektoren, og i relevante fora.  
Det er høy motivasjon for å jobbe med kontinuerlig forbedring og mer digitalisering av administrative rutiner og oppgaver. 

Utviklingsprosjekt 2 - campusutvikling:

Campusutviklingsplanen i Molde skal ferdigstilles og vedtas i 2019. Det samme skal avklaringen rundt sted for undervisning i Kristiansund. Administrasjonen gis ansvar for arbeidet med iverksetting og gjennomføring av planene etter vedtak i styret, i samarbeid med fagavdelinger og andre samarbeidspartnere. 

Utviklingsavtalen – en integrert del av høgskolens strategi

Utviklingsavtalen som er inngått med Kunnskapsdepartementet er i avtaleperioden en integrert del av Høgskolens strategi, og vil finnes i sin helhet som et vedlegg til Høgskolen i Moldes strategi.

Publisert 7. aug. 2019 11:11 - Sist endret 7. aug. 2019 11:21