Fakta om emnet

Studiepoeng:
2.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VAK701 Etikk og omsorgstenkning (Høst 2018)

Om emnet

Emnet gir studenten inngående kunnskap om etikk og omsorgstenkning i utøvelsen av avansert klinisk sykepleie.  Grunnleggende tenkning om begrepene helse og sykdom, å leve med alvorlig, kronisk og progredierende sykdom, og møte med det syke mennesket, står sentralt i utviklingen av den kliniske hjelperelasjonen. 

Sentrale tema for undervisning

Mennesket med alvorlig sykdom

 • Sårbarhet og lidelse som fenomen
 • Den syke kroppen som fenomen
 • Mennesket i spenningsfeltet mellom natur og kultur

Helse og sykdom                                      

 • Begrepene helse og sykdom
 • Perspektiver på tilnærming til helse- og sykdom
  • salutogenese og patogenese

Etikk og omsorgstenkning

Relasjonen som grunnlag for pleie, behandling og omsorg

 • Relasjoner og relasjonsforståelse
 • Den profesjonelle omsorgsrollen ¿ makt, pasient/bruker medvirkning

Etiske utfordringer

Modeller for omsorg

 • Persons- og familiesentrert omsorg

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 • Inngående kunnskap om mennesket som grunnleggende sårbart og avhengig
 • Avansert kunnskap om relasjonens betydning i samhandling med det syke mennesket
 • Inngående kunnskap om kommunikasjon ut i fra et intersubjektiv perspektiv

Ferdigheter

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 • Anvende kommunikasjonsteori og metoder for tilnærming
 • Samhandle med pasient, pårørende og andre yrkesgrupper
 • Identifisere og analysere etiske problemstillinger i den kliniske hverdagen

Generell kompetanse

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 • Reflektere over rollen som avansert klinisk sykepleier og profesjonell yrkesutøver i forhold til seg selv og i møte med andre

Undervisnings- og læringsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, work-shops, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupperMuntlige presentasjoner av studentarbeidFaglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 18:31:06