Fakta om emnet

Studiepoeng:
3.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPH726 Utvikling og utøvelse av psykoterapautiske perspektiv 4 (Vår 2020)

Om emnet

Et hovedmål med studiet er å videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. For å nå dette målet er psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter vektlagt gjennom hele studiet. Refleksjonsgrupper er en sentral arbeidsmetode i studiet. Fokus i gruppene er utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske samspill. Hva kan man si og gjøre for å skape en åpen dialog med mennesker med psykiske lidelser? En tilstreber en tverrfaglig sammensetning av gruppene og at deltakerne gjerne har ulik praksisbakgrunn. De fleste av studentene er ansatte i første- og andrelinjetjenester i løpet av studietiden. Dette gir gode muligheter til å integrere og kombinere eksempler fra praksis med det teoretiske lærestoffet. Det er studentene som har ansvaret for å ha med klinisk materiale til gruppetimene og ha gjennomgått aktuell litteratur på forhånd. Refleksjonsgruppene vil fungere rettledende og fylle rommet mellom praksis og teori. 

Det er lagt 100 timer av studiet til refleksjonsgruppene mellom ukesamlingene. Gruppene skal møtes minimum 5 ganger a 5 timer per semester. Veileder skal være tilstede på 4 av samlingene a 2,5 timer. Veileder skal tilføre praktisk – klinisk kunnskap om de sentrale behandlingsretningene, fremme refleksjon og tydeliggjøre studentenes læringsforutsetninger. Veileder er også pålagt å vurdere hver enkelt students innsats i form av forberedelse til, og aktiv deltakelse på hvert gruppemøte. Det skal skrives referat fra hver gruppesamling. Referatet må godkjennes av veileder.

Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, og gruppene fungerer som faste enheter over to studieår. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, kun 10 % fravær per år tolereres.

Emne E: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjons- og samspillskompetanse, fordypningsdel.

Sentrale delemner

 • Basal kommunikasjons- og samspillsteori.
 • Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv.
 • Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen.
 • Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv.
 • Systemisk intervjumetodikk.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi.
 • Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv.
 • Forståelse og behandlingsmetoder av mennesker med: seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, rusavhengighet, selvskadingsproblematikk, aggresjons- og voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, personlighetsforstyrrelser.
 • Psykisk helse og migrasjon.

Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel.

Sentrale delemner

 • Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens systemisk terapi.
 • Nyere behandlingsformer som f. eks LØFT, MI og ACT knyttes til de psykoterapeutiske behandlingsperspektivene som er studiets fundament.
 • Etiske refleksjoner.
 • Bevisstgjøring av personlig og faglig kompetanse.
 • Bevisstgjøring av egen rolle i samhandling med brukere.
 • Brukererfaringer og brukerperspektiv.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emne E: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjons- og samspillskompetanse, fordypningsdel.

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere forbindelser mellom eget fag og egne personlige livs- og arbeidserfaringer og psykoterapeutiske behandlingsperspektiver
 • anvende kunnskap om kommunikasjon i samspill med mennesker:
  - hvor temaer som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, aggresjons- og voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, rusavhengighet, personlighetsforstyrrelser og psykose er sentrale
  - med biologisk betingede kommunikasjonsproblem
  - med utfordringer knyttet til migrasjon
  - i ansvarsgrupper og nettverksmøter.
 • innfri hovedmålsettingene i psykososialt arbeid

Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel.

Studenten skal etter fullført emne:

 • redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike behandlingsperspektiver
 • evaluere utfordrende kliniske samspillsituasjoner med tanke på å identifisere hindringer i ens egen tilnærmingsmåte, eller andre i organisasjonens tilnærminger. Og med basis i psykoterapeutiske tilnærmingsmåter finne alternativer som kan åpne opp for vekstfremmende samspill

Undervisnings- og læringsformer

Innhold og arbeidsmetoder i gruppesamlingene:
Kort gjennomgang av sentrale begreper innenfor det valgte psykoterapeutiske perspektivet der forventes at studentene er aktive. Rollespill med utgangspunkt i case/ situasjonsbeskrivelse der en forsøker å anvende spørsmål fra valgte psykoterapeutiske perspektiv. Studentene veksler på å ha brukerrolle, pårørenderolle, terapeutrolle og observatørrolle.
Etter hvert som de psykoterapeutiske perspektivene blir mer kjent, forventes det mindre tid brukt på teorigjennomgang og tilsvarende mer tid på rollespill.
I den tiden veileder ikke er til stede kan studentene, i samråd med veileder, velge om de skal bruke tida på teori eller rollespill. Referent skriver referatet med utgangspunkt i malen for referat for refleksjonsgruppa.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 5
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Referatene leveres i egen mappe for refleksjonsgruppa senest 1 uke etter refleksjonsgruppemøtet. Veileder skal godkjenne/ikke-godkjenne referatet innen neste refleksjonsgruppemøte. Referentrollen går på omgang mellom studentene i gruppen.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Det er forventet at studenten aktivt deltar i rollespill og refleksjoner på refleksjonsgruppemøtene som en del av å få bestått refleksjonsgruppe.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Deltakelse på refleksjonsgruppene er obligatorisk. Kun 10 % fravær er godtatt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Pensumliste utdeles ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 18:31:29