Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM724 Fordypningsoppgave (Vår 2021)

Om emnet

Fordypningsoppgaven er et klinisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, og en fordypning i et tema knyttet til undervisning i emne VHM723 (kliniske og pedagogiske tilnærminger). Studentene skal her anvende tilegnet kunnskap i direkte pasient / brukerrelatert arbeid eller undervisningsarbeid. Det vektlegges særlig at studentene skal inkludere pasient / bruker så langt som mulig, og at det legges til rette for utvikling i samarbeid og forståelse med den som mottar hjelp. Studentene skal lære å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak/endringsarbeid for, og sammen med, mennesker med funksjonshemming/funksjonsvansker. Arbeidet med fordypningsoppgaven krever at studentene bruker relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte. Oppgaven leveres inn før endelig innlevering og legges da fram for medstudenter, og på egen arbeidsplass. Oppgaven skal fremme læringsutbytte spesielt knyttet til emne VHM723 som omhandler kliniske og pedagogiske tilnærminger, men det forventes at studenten anvender kunnskap fra alle emnene som er knyttet til studiet. Oppgaven skal løses individuelt. Studenten skal dokumentere evne til å vurdere yrkesfaglige problemstillinger og anvende kunnskap fra utdanningens kunnskapsgrunnlag. Studenter som ikke er i en stilling hvor de har kontakt med brukere/pasienter kan, etter søknad, få skrive tilpasset oppgave.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap

 • ha avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med utviklingshemming, autisme, multifunksjonshemming og utfordrende atferd
 • ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inkludering og deltakelse
 • ha inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske tilnærmingsmåter innen funksjonshemmingsfeltet

Ferdigheter

 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med mennesker med funksjonshemming
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte
 • kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden

Generell kompetanse

 • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet
 • kunne anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike utfordringer, familier og hjelpeapparat
 • kunne beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og etisk refleksjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og oppgaveveiledning 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det forutsettes at emnene VFM001, VHM720, VHM721, VHM722, VHM723 er bestått for å gå opp i eksamen i emne VHM724

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2020 16:21:46