Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Turid Aarseth
Undervisningsspråk:
Norsk

ADM799 Ledelse i helse-og sosialtjenesten (Høst 2018–Vår 2019)

Om emnet

Studiet er gruppert i hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Styring, organisasjon og ledelse i helse- og sosialtjenesten

 • institusjonelle særtrekk og styringsformer i helse- og sosialtjenesten

 • kultur, struktur og sosiale prosesser i helse- og sosialtjenestens organisasjoner

 • profesjon, makt og konflikt

 • fra ledelse til management

 • brukermedvirkning og empowerment

Endring og ledelse

 • beslutningsatferd

 • endringsledelse

 • læring og organisasjonsutvikling

 • reformer og reformimplementering

 • samordning, samarbeid og samhandling

Personalledelse

 • psykososialt arbeidsmiljø

 • destruktiv ledelse

 • medarbeidersamtalen

 • ledelse av profesjonelle medarbeidere

 • kommunikasjon og konflikt

 • håndtering av mangfold

Juss i helse- og sosialtjenesten

 • regler for organisering av virksomhet

 • oversikt over helse- og sosiallovgivningen med fokus på lovregulering av tjenester, kvalitetskrav og rettigheter

 • arbeidsgiverfunksjonen i offentlig virksomhet

 • juridiske rammer for endring og omstilling i helse- og sosialtjenesten

Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten

 • økonomistyring og ledelse i helse- og sosialtjenesten

 • ressursforvaltning og finansieringsformer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 •  se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle

 • vurdere egen virksomhet, faglig og organisatorisk

 • bidra aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner

 • gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser

 • ivareta personalledelse på en måte som fremmer engasjement og effektivitet i egen organisasjon

 • forvalte økonomiske og øvrige ressurser på en ansvarlig måte

 • ta hensyn til relevant lovgivning i utøvelsen av saksbehandling og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i 8 samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaveløsninger.

Undervisningsmetodene vil variere i forhold til tema. Siden studieprogrammet utfordrer til personlig og faglig vekst, forutsettes involvering og aktiv deltakelse fra studentene. Målet med studiet er å kvalifisere ledere både gjennom refleksjon over erfaringer og ved nye perspektiver fra teori og forskning, er erfaringsutveksling sentralt.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i Canvas ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:45