Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lisa Hansson
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM725 Urban governance og bærekraftig utvikling (Høst 2019)

Om emnet

Emnet er obligatorisk for studenter på studiet i bærekraftig byutvikling. Det gis også som valgfag til studenter på ulike masterprogram. Emnet er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til tema som behandles i emnet.

Hovedmålet med emnet er å gi studentene en introduksjon til hovedtemaer og teorier innen de nært relaterte feltene urban governance, bærekraft og byutvikling. Politiske aspekter og rammene rundt bærekraftig byutvikling vektlegges. For å lykkes med en god byutvikling er det viktig å få til godt samarbeid lokalt med ulike aktører, for eksempel planlegger, politiker, næringsliv og innbyggere. På kurset diskuteres planlegging og tiltak, med utgangspunkt i et bredt samarbeid, og de muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket for urbane planleggings- og policyprosesser gir. Sentralt i dette er også ulike metoder for medvirkning.

Emnet behandler også innholdet i planer og policies rundt byutvikling. Hver by er unik i sin struktur, lokalisering, næringsliv etc. som tilsammen gjør byen attraktiv. Hvordan kan mål om bærekraftighet og attraktivitet overføres til planer og prosjekt på lokalt og/eller regionalt nivå?

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i byutvikling. Dette omfatter blant annet at kunne identifisere sentrale aktører og vise insikt i problematikker relatert til bærekraftig byutvikling og medvirkningsprosesser. Studentene skal ha kunnskap om virkemidler og policy relatert til bærekraft og byutvikling.

Studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til byplanlegging, og utvikle standpunkter til hva de mener er god byutvikling, med vekt på bærekraftige mål, og kunne reflektere over dette.

Etter kurset vil studentene ha styrket kompetanse i å identifisere, reflektere og respondere på utfordringer innen byutvikling og samhandling, i organisasjoner og for enkeltaktører som opererer i dette feltet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet et bygget opp over forelesninger, selvstudier, skriftlig oppgave og diskusjoner. Videre gis det oppgave(r) som presenteres i klasserommet. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Kurset går over to samlinger, 2 + 3 dager.

Samlingssted: Molde

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: En oppgave som leveres under kurset og presenteres muntlig i klasserommet.Oppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe Obligatorisk oppmøte de dager då studentene presenterer sine oppgaver.Oppgaven gis karakter bestått/ikke bestått. Oppgaven må være bestått før eksamen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100 %%
 • Varighet: 7 Dager
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:43