Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Turid Aarseth
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ADM799 Ledelse i helse-og sosialtjenesten (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Studiet er gruppert i hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Styring, organisasjon og ledelse i helse- og sosialtjenesten

 • institusjonelle særtrekk og styringsformer i helse- og sosialtjenesten
 • kultur, struktur og sosiale prosesser i helse- og sosialtjenestens organisasjoner
 • profesjon, makt og konflikt
 • fra ledelse til management
 • brukermedvirkning og empowerment

Endring og ledelse

 • beslutningsatferd
 • endringsledelse
 • læring og organisasjonsutvikling
 • reformer og reformimplementering
 • samordning, samarbeid og samhandling

Personalledelse

 • psykososialt arbeidsmiljø
 • destruktiv ledelse
 • medarbeidersamtalen
 • ledelse av profesjonelle medarbeidere
 • kommunikasjon og konflikt
 • håndtering av mangfold

Juss i helse- og sosialtjenesten

 • regler for organisering av virksomhet
 • oversikt over helse- og sosiallovgivningen med fokus på lovregulering av tjenester, kvalitetskrav og rettigheter
 • arbeidsgiverfunksjonen i offentlig virksomhet
 • juridiske rammer for endring og omstilling i helse- og sosialtjenesten

Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten

 • økonomistyring og ledelse i helse- og sosialtjenesten
 • ressursforvaltning og finansieringsformer 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle
 • vurdere egen virksomhet, faglig og organisatorisk
 • bidra aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner
 • gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser
 • ivareta personalledelse på en måte som fremmer engasjement og effektivitet i egen organisasjon
 • forvalte økonomiske og øvrige ressurser på en ansvarlig måte
 • ta hensyn til relevant lovgivning i utøvelsen av saksbehandling og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i 8 samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaveløsninger.
Undervisningsmetodene vil variere i forhold til tema. Siden studieprogrammet utfordrer til personlig og faglig vekst, forutsettes involvering og aktiv deltakelse fra studentene. Målet med studiet er å kvalifisere ledere både gjennom refleksjon over erfaringer og ved nye perspektiver fra teori og forskning, er erfaringsutveksling sentralt.

Forholdet mellom teori og praksis
Forholdet mellom praksis og teori viktig. Dette kommer til uttrykk på flere måter:

 • problemstillinger og faglige perspektiver som trekkes opp skal være gjenkjennelige i forhold til lederes hverdag
 • studentenes erfaringsbakgrunn og studentgruppens tverrfaglige sammensetning utgjør en viktig ressurs i undervisning og veiledning
 • fokus på ledelse, samarbeid og endring tilsier at studenten både vil lære å reflektere over organisatoriske problemstillinger, og samtidig utvikle handlekraft og evne til å omsette beslutninger i praksis

En av visjonene for studiet er dermed å lære av praksis, og samtidig endre og dermed forbedre praksis på bakgrunn av nye, teoretiske perspektiver.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 20%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 20%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 6 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:43