Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Turid Aarseth
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ADM799 Ledelse i helse-og sosialtjenesten (Høst 2021–Vår 2022)

Om emnet

Studiet er gruppert i hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Styring, organisasjon og ledelse i helse- og sosialtjenesten

 • institusjonelle særtrekk og styringsformer i helse- og sosialtjenesten

 • kultur, struktur og sosiale prosesser i helse- og sosialtjenestens organisasjoner

 • profesjon, makt og konflikt

 • fra ledelse til management

Endring og ledelse

 • endringsledelse

 • læring og organisasjonsutvikling

 • reformer og reformimplementering

 • samordning, samarbeid og samhandling

Personalledelse

 • psykososialt arbeidsmiljø

 • destruktiv ledelse

 • medarbeidersamtalen

 • ledelse av profesjonelle medarbeidere

 • kommunikasjon og konflikt

 • håndtering av mangfold

Juss i helse- og sosialtjenesten

 • arbeidsgiverfunksjonen i offentlig virksomhet

 • juridiske rammer for endring og omstilling i helse- og sosialtjenesten

Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten

 • økonomistyring og ledelse i helse- og sosialtjenesten

 • ressursforvaltning og prioritering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

- ha inngående kunnskap om ulike ledelsesperspektiver
- ha kunnskap om juridiske problemstillinger, økonomiske og politiske rammefaktorer

- ha kunnskap om teorier og metoder for å analysere komplekse problemstillinger innen feltet på en systematisk og reflektert måte

Ferdigheter

- kan anvende integrert kunnskap på ledelsesutfordringer i helse- og sosialtjenesten

- kan analysere sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle

- kan bidra aktivt til samarbeid på tvers av profesjoner, organisasjoner og sektorer

- kan gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser

- kan utøve lederrollen på en måte som fremmer engasjement, effektivitet og kvalitet

 

Generell kompetanse

- kan bidra til at arbeidsgiver-, medarbeider- og bruker/pasientperspektivet blir ivaretatt

- kan bidra til innovasjon og endringsarbeid i sin virksomhet og egen lederrolle

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i 8 samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaveløsninger.
Undervisningsmetodene vil variere i forhold til tema. Siden studieprogrammet utfordrer til personlig og faglig vekst, forutsettes involvering og aktiv deltakelse fra studentene. Målet med studiet er å kvalifisere ledere både gjennom refleksjon over erfaringer og ved nye perspektiver fra teori og forskning, er 
erfaringsutveksling sentralt.

Forholdet mellom teori og praksis
Forholdet mellom praksis og teori viktig. Dette kommer til uttrykk på flere måter:

 • problemstillinger og faglige perspektiver som trekkes opp skal være gjenkjennelige i forhold til lederes hverdag

 • studentenes erfaringsbakgrunn og studentgruppens tverrfaglige sammensetning utgjør en viktig ressurs i undervisning og veiledning

 • fokus på ledelse, samarbeid og endring tilsier at studenten både vil lære å reflektere over organisatoriske problemstillinger, og samtidig utvikle handlekraft og evne til å omsette beslutninger i praksis

En av visjonene for studiet er dermed å lære av praksis, og samtidig endre og dermed forbedre praksis på bakgrunn av nye, teoretiske perspektiver.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 20%

 • Varighet: 1 Semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

-

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 20%

 • Varighet: 1 Semester

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

-

 • Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen - Inspera

 • Andel: 60%

 • Varighet: 6 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 11:22:04