Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i IT og digitalisering

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført bachelor i IT og digitalisering ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap

 • kjenne til digital representasjon og vite litt om hvordan datamaskiner og nettverk fungerer og virker sammen

 • kunne lage enkle program, organisere og lagre data, søke i datamengder og og formidle resultat 

 • kunne prinsipper for analyse og visualisering av data for å oppdage og vise sammenhenger

 • kunne bruke og tilpasse vanlig programvare for kontorstøtte og virksomhetskritiske forretningssystemer for ERP

 • forstå muliggjørende teknologier som web, virtuell virkelighet, blokkjeder, sensorteknologi, kunstig intelligens, maskinlæring

 • vite hvordan digitalisering påvirker menneske, samfunn, forretningsprosesser, transport og klima

 • ha forståelse for prosjektering av digitalisering og omstilling for gevinstrealisering

 • kjenne til ny og relevant forskning og innovasjon innenfor digitalisering, vite hvordan man finner relevant og oppdatert litteratur

Ferdigheter - hvordan bruke kunnskaper for å løse problem

 • lage enkel programvare for å løse vanlige oppgaver innen digitalisering

 • legge en fornuftig plan for digitalisering av varierte arbeidsprosesser i en bedrift

 • finne og legge frem ny kunnskap som er relevant til et gitt digitaliseringsproblem

Generell kompetanse - bruke kunnskap og ferdighet for å være nyttig i samfunnet og på arbeidsplassen

 • kunne delta i utvikling av enkle programsystemer som tar hensyn til ønsker og begrensninger/krav fra både menneske, bedrift og samfunn.

 • være med på å planlegge og drive frem digitaliseringsprosjekt som gagner bedrift og samfunn

 • gi råd om fornuftig bruk av teknologi for digitalisering på kort og lang sikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juli 2021 04:34:24