Ph.d.-program i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse - vilkår og utvikling

Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda tilbyr organisert forskerutdanning i helse- og sosialfag (fellesgrad) gjennom ph.d.-studiet. 

Florence Nightingale
Pioner innen helseforskning.  Florence Nightingale kartla bl.a. dødsårsakene og skadene blant soldatene i Krimkrigen.

Relevans

Studiet har fokus på brukerorientert og relasjonell profesjonsutøvelse, slik den utfolder seg i spenningsfeltet mellom forvaltning og faglig autonomi.  Ph.d. - studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn. Søkerne skal ha fullført en relevant utdanning på bachelornivå og ha relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende utdanning. Ph.d. - studiet omfatter både helse- og sosialfag, fordi faggrupper i økende grad møter sammensatte problemer, og må samarbeide for å utvikle gode tjenester, noe som understrekes av begreper som tverrfaglighet og tverrprofesjonalitet. Studiet vil kritisk drøfte muligheter og begrensninger for å realisere slike målsettinger. Studiet er tverrprofesjonelt og tverrfaglig i og med at det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og fokuserer på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for profesjonsutøvelsen.

Organisering

Ph.d.-utdanningen er normert til et fulltidsstudium på tre år som inkluderer en opplæringsdel (30 studiepoeng) og en forskningsdel (150 studiepoeng). Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform.

Ph.d.-kandidatene blir en viktig del av høgskolen forskningsmiljø og knyttes gjennom dette til nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.  Ph.d.-kandidatene finansieres på flere ulike måter. Noen blir tilsatt i stipendiatstillinger ved høgskolen. Andre vil finansieres gjennom arbeidsgiver eller andre eksterne kilder.

Opptak

For å bli opptatt til ph.d. - studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 SP) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom den planlagte forskningsoppgaven har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er forløpende opptak til studiet.

Publisert 14. juni 2018 09:49 - Sist endret 25. feb. 2021 13:35