Om senteret

Senter for helselogistikk anvender logistiske modeller og tverrfaglige tilnærminger i prosjekter som involverer sykehusene og primærhelsetjenesten.

Vi samarbeider med aktørene i helsetjenesten lokalt, nasjonalt og internasjonalt med sentrale problemstillinger (for eksempel kapasitetsplanlegging, pasientflyt og nye driftsmodeller), der målet er å bedre utnyttelsen av tilgjengelige ressurser.

Forskningsresultatene vil i hovedsak publiseres i internasjonale tidsskrift. Senteret legger vekt på å drive oppdragsforskning. Dette styrker kontakten med aktørene i sektoren, samt gir akademisk meritterende forskning som er basert på praktiske problemstillinger.

Innenfor primærhelsetjenesten står en overfor store utfordringer etter at samhandlingsreformen ble innført. Dette har ført til overføring av en rekke oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til blant annet de hjemmebaserte tjenester. I et pågående prosjekt med tre kommuner har vi målt en rekke aktiviteter for å identifisere hvordan tidsforbruket er distribuert. Disse funnene skal analyseres videre for å utvikle mer hensiktsmessige modeller for drift av hjemmebaserte tjenester. 

Spesialisthelsetjenesten har i mange år hatt utfordringer med å utnytte tilgjengelige ressurser. Media har hatt fokus på økende kostnader, lange ventelister og dermed utsettelse av operasjoner. Spesialisthelsetjenesten er komplekse organisasjoner som krever koordinering og samarbeid på tvers av mange avdelinger og profesjoner. Dette gjør at sykehusene har behov for gode systemer som gjør at ressursene brukes best mulig. I samarbeid med St. Olavs Hospital, har vi vist hvordan anvendelse av enkle produksjonsprinsipper øker ressursutnyttelsen på operasjonsavdelingen, samt hvilkefaktorer som har innvirkning på effektiviteten.

Publisert 1. feb. 2019 08:55 - Sist endret 1. feb. 2019 08:55