English version of this page

Forskningsgrupper

Forskningsgruppene samler forskere innenfor et spesielt forskningstema, og medlemmene kan være både fast HiM-ansatte, stipendiater, masterstudenter og eksterne. Hver gruppe er ledet av en forskningsleder, og du vil finne kontaktinformasjon til lederen under beskrivelsen av den enkelte gruppe.

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for logistikk

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

I Forskningsgruppa Barn, barndom og hverdagsliv søker vi å forstå betingelser for barn og unges deltakelse, utvikling, læring og velferd med utgangspunkt i deres eget hverdagsliv og de sosiale praksisene og institusjonene de deltar i.

The Sustainable Societies research group addresses issues of sustainable environmental development from the perspective of public and private organizations, their roles in grand challenges such as climate change, and their strategies.

Forskningsgruppen har en tverrprofesjonell sammensetning og består av ansatte ved Høgskolen i Molde, ved Helseinnovasjonssenteret, og i kommuner og helseforetak med interesse for fagutvikling og forskning innen temaene digital samhandling og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenesten. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid i bærekraftig samhandling, tjenesteutvikling, forskning og formidling/publisering.

Engineering logistics is a research group within logistics and organization science aiming at developing and publishing knowledge in particular relevant to Norwegian manufacturing industry, but also to public sector.  

Forskningsgruppen er et samlingspunkt for forskere som driver vernepleierfaglig forskning og kunnskapsutvikling, bl.a. innen habilitering, funksjonshemming og deltakelse, inkludering, medforskning, offentlige tjenester og kunnskapsimplementering.

Our research group works with the physiology of human performance in health and disease across the lifespan from childhood to old age.

The research group is focused on questions relating to globalization and how an increasingly interconnected world generates processes of relevance to law, politics, identity and organization. The global perspective is essential for addressing contemporary challenges such as sustainability and inequality. The group seeks to study how the Sustainable Development Goals are put into practice and applied in organizations and planning, as well as how capitalism, ideology and technology shape social and political practices today. In addition, globalization and contemporary transformations have implications for citizenship and borders, and the group will address the intersections of law, public policy, hegemony and identities and how they evolve in this context. Seeking to develop interdisciplinary dialogue with local, national and international scholars, the group represents a platform for developing new questions and a critical approach to global processes.

Forskningsgruppen fokuserer på digitalisering av forretningsprosesser med hovedvekt på anvendelser innen logistikk.

The rich literature in operation management that deals with the supply side of the firm (procurement, production and transportation) typically focus on cost minimization, by assuming that demands and product prices are exogenous to the operation management problem. Similarly, the literature within marketing, dealing with the demand side, focus on sales maximization, where the operations costs are neglected or (at best) have a particularly inaccurate representation

Det logistikkfaglige miljøet ved Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde er betydelig i norsk sammenheng. Logistikkgruppen utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlig forvaltning.

The areas of Marketing, Innovation, International Business & Strategy are vitally important to the regional, national and international economic development and central to the competitiveness, survival and growth of businesses in an economy characterized by heightened competition, ever-shifting consumer demands, and unprecedented uncertainty.

The multidisciplinary makeup of the MIIBS group allows us to provide unique insights by combining disciplinary lenses to perform research on pressing topics in the areas of marketing, innovation, international business, and strategy.

Illustrasjonsbilde

Forskningsgruppen fokuserer på temaer knyttet til effektiv logistikk for olje-, gass- og energisektorene. Hovedfokus er på kvalitativ og økonomisk analyse av logistikkprosesser og -prosjekter, og kvantitativ beslutningstaking for infrastrukturdesign og logistikkplanlegging i energisektoren. Forskningen inkluderer planlegging av oppstrømsaktiviteter innen olje, gas og vindprosjekt, økonomisk vurdering av infrastrukturutvikling innen energisektoren, og engineering logistics i petroleumssektoren.

Projects: 

Norwegian-Russian Arctic Logistics project

Norway-Brazil cooperation in Oil, Gas and Renewable Energy Logistics

​Vernepleier- og sykepleierutdanningen har et stort innslag av praksis, henholdsvis 30 og 50%. Studienes oppbygging med både teori og praksis, gir andre pedagogiske utfordringer enn ved rene fagstudier.  Forskningsgruppen har som mål å konkretisere og utvikle forskningsbasert kunnskap relatert til pedagogiske problemstillinger knyttet til å utdanne profesjonsutøvere.

NOKUT's akkreditering av utdanningsprogrammene hadde som mål å sikre kvaliteten på det teoretiske innslaget i våre profesjonsutdanninger. De siste årene har det nasjonalt vært et særlig fokus på kvalitet i praksisstudier, og forskningsgruppen har spesielt fulgt opp dette temaet i sin virksomhet. 

Gå til gruppens egen hjemmeside

Gruppen forsker på kvantitative metoder med anvendelse innen planlegging og beslutningsstøtte. Organisasjoner står overfor stadig mer komplekse og utfordrende beslutninger, og har tilgang til en stadig økende mengde data. Mange beslutninger som tradisjonelt gjøres manuelt, kan nå analyseres mer effektivt med hjelp av matematiske modeller og beregninger utført av datamaskiner. 

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som er åpen for ansatte ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Molde og ansatte i Helse Møre og Romsdal. Vi er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Forskningsgruppen vil perspektivere etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider problemstillinger i kjernen av profesjonelt arbeid.

Hovedfokus er psykisk helsearbeid - på tvers av ulike kontekster og arbeidsformer, dvs. psykisk helsevern og psykisk helsearbeid innen kommunehelsetjenesten og kriminalomsorgen.

Kvalitativ livsverdensforskning har de siste tiårene fått relativt stort gjennomslag innen helsefag som sykepleie, vernepleie, fysioterapi og ergoterapi. En mulig årsak til dette er at forskningen er «praksisnær» i den forstand at den tar opp problemer knyttet til pasienters/klienters/brukeres og helsearbeideres erfaringer. 

Planlegging av operasjoner

Analyse-planlegging-kontroll

Vårt fokus er å finne gode løsninger på komplekse utfordringer for helsesektoren gjennom analyse, planlegging og kontroll av alle trinn som er nødvendig for å tilby helsetjeneste med høy kvalitet til pasienter og brukere. 

The Sport Management (SpM) research group consist of researchers with an interest in management related issues within the sport context. 

Denne forskningsgruppen ble etablert i 2019. Helt siden har gruppen levert flere forskningsprosjekt-søknader og utviklet et nytt studieprogram.

Forskingsgruppens medlemmer er i hovedsak tilsatt ved Høgskolen i Molde. Tilsatte i kommunehelsetjenesten eller helseforetak kan være med ved enkelte samarbeidsprosjekt. Sentralt i gruppens arbeid er å sette søkelys på forskning og utviklingsarbeid innen klinisk sykepleie. 

Transport Research Group is a national strongpoint for transport research and includes 20 researchers. The group includes researchers from both Molde University College and the research institute Møreforsking.

Forskargruppa er eit samlingspunkt for forskarar med interesse for å utvikle forskingsbasert kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på område som er relevante for helse- og sosialfagleg arbeid. Gruppa er ei av to forskingsgrupper som er oppretta for å støtte opp om det felles doktorgradsprogrammet mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda: «Profesjonsutøving - vilkår og utvikling»

“Virtual Technologies” (VT) is an inclusive phrase for many types of information systems and communications technologies, that can include support for virtual reality environments (VR) and augmented reality (AR) experiences.