English version of this page

Forskningsgrupper

Forskningsgruppene samler forskere innenfor et spesielt forskningstema, og medlemmene kan være både fast HiM-ansatte, stipendiater, masterstudenter og eksterne. Hver gruppe er ledet av en forskningsleder, og du vil finne kontaktinformasjon til lederen under beskrivelsen av den enkelte gruppe.

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for logistikk

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

The Sustainable Societies research group addresses issues of sustainable environmental development from the perspective of public and private organizations, their roles in grand challenges such as climate change, and their strategies.

Engineering logistics is a research group within logistics and organization science aiming at developing and publishing knowledge in particular relevant to Norwegian manufacturing industry, but also to public sector.  

Ved Høgskolen i Molde er det flere studieprogram som direkte eller indirekte omfatter kompetanse og kunnskap om tjenestetilbud til personer med forskjellige bistandsbehov. Funksjonshemning og habilitering som forskningsfelt er et relativt nytt og lite omfattende forskningsområde for Høgskolen i Molde. Forskningsgruppen ledes nå av førsteamanuensis Emmy Elizabeth Langøy.

Our research group works with the physiology of human performance in health and disease across the lifespan from childhood to old age.

Helse, utdanning og samfunn er involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekt innenfor innovasjon i offentlig sektor, særlig i helsetjenester og utdanning.

The rich literature in operation management that deals with the supply side of the firm (procurement, production and transportation) typically focus on cost minimization, by assuming that demands and product prices are exogenous to the operation management problem. Similarly, the literature within marketing, dealing with the demand side, focus on sales maximization, where the operations costs are neglected or (at best) have a particularly inaccurate representation

Det logistikkfaglige miljøet ved Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde er betydelig i norsk sammenheng. Logistikkgruppen utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlig forvaltning.

The areas of Marketing, Innovation, International Business & Strategy are vitally important to the regional, national and international economic development and central to the competitiveness, survival and growth of businesses in an economy characterised by heightened competition, ever-shifting consumer demands, and unprecedented uncertainty.

The multidisciplinary makeup of the MIIBS group allows us to provide unique insights by combining disciplinary lenses to perform research on pressing topics in the areas of marketing, innovation, international business, and strategy.

Illustrasjonsbilde

Forskningsgruppen fokuserer på temaer knyttet til effektiv logistikk for olje-, gass- og energisektorene. Hovedfokus er på kvalitativ og økonomisk analyse av logistikkprosesser og -prosjekter, og kvantitativ beslutningstaking for infrastrukturdesign og logistikkplanlegging i energisektoren. Forskningen inkluderer planlegging av oppstrømsaktiviteter innen olje, gas og vindprosjekt, økonomisk vurdering av infrastrukturutvikling innen energisektoren, og engineering logistics i petroleumssektoren.

Forskningsgruppen er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Helse- Møre og Romsdal. Gruppen består av forskere og fagpersoner fra ulike fagmiljøer og institusjoner. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid om forskning, forskningsaktiviteter og formidling av forskning. Forskningsgruppen har forgreininger til både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljø.

​Vernepleier- og sykepleierutdanningen har et stort innslag av praksis, henholdsvis 30 og 50%. Studienes oppbygging med både teori og praksis, gir andre pedagogiske utfordringer enn ved rene fagstudier.  Forskningsgruppen har som mål å konkretisere og utvikle forskningsbasert kunnskap relatert til pedagogiske problemstillinger knyttet til å utdanne profesjonsutøvere.

NOKUT's akkreditering av utdanningsprogrammene hadde som mål å sikre kvaliteten på det teoretiske innslaget i våre profesjonsutdanninger. De siste årene har det nasjonalt vært et særlig fokus på kvalitet i praksisstudier, og forskningsgruppen har spesielt fulgt opp dette temaet i sin virksomhet. 

Gruppen forsker på kvantitative metoder med anvendelse innen planlegging og beslutningsstøtte. Organisasjoner står overfor stadig mer komplekse og utfordrende beslutninger, og har tilgang til en stadig økende mengde data. Mange beslutninger som tradisjonelt gjøres manuelt, kan nå analyseres mer effektivt med hjelp av matematiske modeller og beregninger utført av datamaskiner. 

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som er åpen for ansatte ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Molde og ansatte i Helse Møre og Romsdal. Vi er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Forskningsgruppen vil perspektivere etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider problemstillinger i kjernen av profesjonelt arbeid.

Hovedfokus er psykisk helsearbeid - på tvers av ulike kontekster og arbeidsformer, dvs. psykisk helsevern og psykisk helsearbeid innen kommunehelsetjenesten og kriminalomsorgen.

I SOL-gruppen forsker vi på samfunnsmessige, institusjonelle og organisatoriske endringsprosesser på regionale- og lokale nivåer.

Kvalitativ livsverdensforskning har de siste tiårene fått relativt stort gjennomslag innen helsefag som sykepleie, vernepleie, fysioterapi og ergoterapi. En mulig årsak til dette er at forskningen er «praksisnær» i den forstand at den tar opp problemer knyttet til pasienters/klienters/brukeres og helsearbeideres erfaringer. 

Planlegging av operasjoner

Analyse-planlegging-kontroll

Vårt fokus er å finne gode løsninger på komplekse utfordringer for helsesektoren gjennom analyse, planlegging og kontroll av alle trinn som er nødvendig for å tilby helsetjeneste med høy kvalitet til pasienter og brukere. 

The Sport Management research group consist of researchers with an interest in management related issues within the sport context. 

Ledelse av forsyningskjeder (SCM) baseres i stor grad på beslutninger tatt med bakgrunn i informasjon fra informasjonssystemer (IS).  Forskningsutfordringer knyttes til elektronisk samhandling for bedre beslutninger, og til en samspill med delegering av beslutninger til smarte objekter som del av tingenes Internett.

Transport Research Group is a national strongpoint for transport research and includes 20 researchers. The group includes researchers from both Molde University College and the research institute Møreforsking.

Forskargruppa er eit samlingspunkt for forskarar med interesse for å utvikle forskingsbasert kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på område som er relevante for helse- og sosialfagleg arbeid. Gruppa er ei av to forskingsgrupper som er oppretta for å støtte opp om det felles doktorgradsprogrammet mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda: «Profesjonsutøving - vilkår og utvikling»

“Virtual Technologies” (VT) is an inclusive phrase for many types of information systems and communications technologies, that can include support for virtual reality environments (VR) and augmented reality (AR) experiences.